Waarom de ‘Joods-christelijke traditie’ een gotspe is

Dit is een gastbijdrage van Andreas

Volgens zijn partijprograma zet de PVV zich in ‘voor de traditionele Joods-christelijke en humanistische waarden die van Nederland het succes hebben gemaakt dat het nu is’. En toen PvdA-leider Cohen het waagde in een interview met Vrij Nederland het onaangename klimaat voor Joden voor de oorlog aan te stippen ontstond een kritische, om niet te spreken van anti-semitische [zie reacties] discussie. De Jodenvervolging begon immers pas met de Duitse inval?

Die ‘traditie’ is een gotspe. Hij dateert pas van na de Tweede Wereldoorlog, die door 101.800 Nederlandse Joden niet werd overleefd. De Christenen voor Israël, erkend verdedigers van de Joodse Staat, hadden ook voor de oorlog grote achting voor het ‘Oude Volk’, dat toen echter aanhanger was van een ‘valse religie’ en zonder twijfel ‘verloren’ zou gaan als ze weigerde Jezus Christus als hun redder te aanvaarden. Ook toen beseft werd dat het perspectief voor de scherp vervolgde Duitse Joden bijzonder somber was, werd het ‘redden van de ziel’ soms belangrijker geacht dan hun menselijk voortbestaan. Totdat beseft werd dat het redden van de tot ondergang gedoemde Joden wellicht een goddelijke opdracht was. Een minderheid ‘nam toen Joden in huis’.

Vijftien jaar geleden promoveerde Gert van Klinken (1960), nu kerkhistoricus en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen, op het onderwerp ‘Opvattingen in de Gerefor- meerde Kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-1970’. Hij beschreef daarin hoe de Bijbel, het ‘onaantastbare Woord van God’, in die driekwart eeuw tot zeer verschillende interpretaties leidde. Het interview dat ik met toen hem had voor o.m. de Apeldoornse Courant heeft aan actualiteitswaarde nog niets verloren. Hoewel het onderwerp is toegespitst op gereformeerd Nederland in ca. 1930-1960 maakt het duidelijk waarom de ‘joods-christelijke traditie’ een kwaadaardige geschiedsvervalsing is.


GEREFORMEERD NEDERLAND HEEFT NEIGING JODEN UIT LIEFDE DOOD TE DRUKKEN
Van ‘Jodenzending’ tot ‘Christenen voor Israël’

 

(16 maart 1996) Voor de oorlog werd door gereformeerd Nederland fanatiek ‘Jodenzending’ bedreven. Wie de Messias niet aanvaardde zou ‘verloren’ gaan. Toen Hitler aan de macht kwam ontstond een discussie of hij wellicht een ‘goddelijk gerecht’ aan het uitvoeren was. In de oorlog ontdekte een minderheid de ‘goddelijke opdracht’ dat Joden moesten worden geholpen. Na de oorlog identificeerden de gereformeerden zich vergaand met het verzet en nu zien ze in Israël een ‘goddelijk wonder’.

De gewetensstrijd van Johannes Post, de Drentse verzetsstrijder die op grond van zijn geloofsover- tuiging principieel in opstand tegen de Duitsers kwam, is volgens Gert van Klinken kenmerkend voor de geweldige metamorfose van gereformeerd Nederland in de oorlogsjaren. “Voor 1940 werd, op grond van een concrete opdracht in de Bijbel, fanatiek zending onder de Joden bedreven – om hun zieleheil te redden die door het verwerpen van de Messias zeker verloren zou gaan. In 1948 zagen zij de god- delijke hand in de stichting van de staat Israël, waar zij zelf een steentje aan bij hadden gedragen. Hele generaties van na de oorlog weten niet beter dan: ‘elke gereformeerde had Joden in huis’.”

‘Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-1970’ is de titel van het proefschrift waarop Ger van Klinken (35) deze week [15 maart 1996] promoveerde aan de Theo- logische Universiteit in Kampen. Het is een heel dik boek; begrijpelijk, want die opvattingen waren in de loop van de tijd aan dramatische veranderingen onderhevig.

“Ik werd geïnspireerd door vreemde overgangen die ik zag in het denken van mijn overgrootouders, grootouders en ouders”, legt Van Klinken uit. “Dat gereformeerden ooit strijd leverden tegen het Jodendom en in de jaren ’30 zelfs veronderstelden dat Hitler in Duitsland een ’goddelijk gerecht’ aan het uitvoeren was, kunnen ze zich nu niet meer voorstellen. Het geheugen is een merkwaardig fenomeen. Mensen weten zich vaak tot in lengte van dagen te herinneren wat ze ooit hebben gedààn. Ze kunnen zich vaak niet meer voorstellen wat ze ooit hebben gedàcht.

Dooddrukken
Gereformeerd Nederland heeft de neiging de Joden uit liefde dood te drukken. “De verhouding is voortdurend beladen geweest”, weet Van Klinken. [Het bijbelboek] Johannes 4:22 stelt: ‘Het heil is uit de Joden’. Aan hen was het Oude Testament te danken, de basis van het christendom. Zij brachten Jezus van Nazareth voort, de beloofde Messias. Maar de Joden weigerden Hem te aanvaarden. ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’, hadden ze geroepen toen Pontius Pilatus de menigte vroeg wat te doen met de ‘Koning der Joden’ in wie hij zelf ‘geen schuld’ zag.

Volgens de apostel Paulus lag er ‘een deksel op hun aangezicht’, wat werd uitgelegd als: ze zijn verhard; ze kunnen hun eigen Boek niet verstaan. In Mattheüs 18 gaf Jezus de opdracht: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden wat Ik u bevolen heb’. In de 19e eeuw hadden alle kerken daarom een vorm van Jodenzending. De christenen zagen hun bekering als een plicht.

Er was altijd veel respect voor het ‘Oude Volk’, voegt Van Klinken daar aan toe. Om de ‘diepe beleving’ van dit gevoel te illustreren haalt hij de christelijke streekromanfiguur ‘grootvader Siert’ aan; een oude landarbeider, afgeschreven door de rijke boeren, die “iedere avond ook voor de ‘verstokte Joden’ bad”.

Abraham Kuyper
De belangrijke gereformeerde theoloog en politicus Abraham Kuyper maakte scherp onderscheid tussen christenen en Joden. “Zijn analyse van het ‘Joods probleem’, waaruit tegenwoordig met gemak antisemitisch aandoende teksten kunnen worden geselecteerd, maakte indruk op de ‘kleine luyden’. Ze waren gebaseerd op persoonlijke ervaringen, zoals een rondreis door het Midden-Oosten en een op de Bijbel gebaseerde visie op het Jodendom, waarbij hij overigens op geen enkele manier bij de Joden zelf te rade was gegaan.”

Kuyper verscherpte de tegenstellingen tot een ‘voor of tegen Christus als de Messias’, waarbij de Joden aan de ‘verkeerde kant’ stonden’, aldus Van Klinken, die vaststelt dat diens betoog ‘allerminst wetenschappelijk’ was en dat hij “op een gevaarlijke manier empirisch materiaal (statistieken enz.) verbond met conclusies die op geen enkele manier empirisch geverifieerd konden worden“. Aan de andere kant probeerde de Anti-Revolutionaire Partij van Kuyper politieke steun van de Joden te verwerven met een beroep op de gemeenschappelijke basis van kerk en synagoge in het Oude Testament.”

Zeker weten
Een kenmerkende eigenschap van gereformeerden is hun ‘zeker weten’; hun stellige overtuigingen waarmee ze in hun omgeving zowel respect afdwingen als irritatie veroorzaken. “Het was een lijnrecht gevolg van hun schrift-beschouwing [uitleg van de Bijbel]”, verklaart Van Klinken. “Ze zagen de Bijbel als Gods openbaring. Wanneer je die aanvaardt kun je getuigen het ‘absoluut zeker te weten’ . Ze moesten niets hebben van bijvoorbeeld de hervormden, die langzaam maar zeker in debat gingen met de moderne natuurwetenschap, de historische gegevens in de Bijbel aan een kritische beschouwing onderwierpen en eraan twijfelden of alles wel zo letterlijk moest worden genomen.”

Hetzelfde fanatisme kenmerkte volgens hem de gereformeerde Jodenzending.“ Daarvoor golden twee belangrijke  motieven. Voor het zieleheil van de Joden was bekering tot Christus noodzakelijk. Anders zouden hun zielen verloren gaan. De gereformeerden hadden ‘het beste met de Joden voor’: ze wilden hen helpen, een daad van mensenliefde. Tegelijk achtten ze het ‘voor de eer van onze God en Jezus als Messias’ noodzakelijk om ‘het Joodse ongeloof tot zwijgen te brengen’; een vorm van oorlog tegen de ‘valse religie’, die volgens hun waarneming bovendien ook nog in ontbinding verkeerde.”

De wijze waarop de zending werd bedreven was bepaald agressief: “In 1916 werd besloten dat àlle Joden in Nederland met de christelijke boodschap in aanraking moest worden gebracht. Dat gebeurde op een manier die bij de Joden zelf diepe afschuw opleverde. Ze probeerden minderjarige kinderen te bewerken. Iedereen met een Joodse achternaam kreeg de ‘Messiasbode’ in de bus en het hielp niet wanneer je liet weten daar geen prijs op te stellen. Het heeft zeer negatieve reacties opgeroepen. De Joodse gemeenschap, die zich toch al bedreigd voelde door het antisemitisme, ervaarde de zending als een wolf, een hyena, die zich niet richtte op wat sterk maar op wat zwak en weerloos was.”

Duitsland
De theologische discussie ging door nadat Hitler aan de macht kwam en in Duitsland een openlijke Jodenvervolging begon. Hoewel de wijze waarop dat gebeurde alom werd veroordeeld veronderstelden velen dat God was begonnen het door Hem aangekondigde ‘gericht’ te voltrekken.

De theoloog K. Dijk noemde in 1933 het onrecht dat de Duitse Joden werd aangedaan ‘niet goed te praten’, maar dat liet onverlet dat er een oordeel Gods werkzaam was. De weg van de Joden was er één van bloed en tranen omdat zij Christus aan het kruis hadden geslagen. Dat was een waar- schuwend voorbeeld voor allen ‘die den goeden Herder niet aannemen en door Hem niet geweid willen worden’. De Messiasbode haalde in 1936 een bijbeltekst aan: ‘Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem’.

Na de Kristallnacht in 1938, toen in Duitsland synagogen massaal in de as werden gelegd, kon de gereformeerde pers het in zijn eerste reacties niet laten aan de afschuw de vraag te verbinden of de Joden het onheil mede aan zichzelf te wijten hadden. Ds. B.A. Bos uit Assen concludeerde in zijn kerkbode: ‘Zóó zwaar, zóó ontzaggelijk zwaar is de vloek die dit volk, bij de verwerping van den Christus, over zichzelf heeft afgeroepen’. In de discussies werd vastgesteld dat deze ‘valse religie’ al tweeduizend jaar respijt had gehad. Nu was het erop of eronder: bekering of ondergang. [Zie ook: SGP-oprichter Kersten: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog.]

’Juist nu’
Maar de gebeurtenissen die volgden waren met de Bijbel in de hand niet langer uit te leggen. Van groot belang voor de gereformeerde emancipatie in de oorlogsjaren was volgens Gert van Klinken het feit dat de kerkelijke leiders het af lieten weten. “Altijd had de synode [overkoepelende kerkelijke vergadering] richtlijnen afgekondigd voor geloofszaken. Nu bleef dat beperkt tot een verbod op actief antisemitisme en een oproep ‘juist nu’ de bekeringsdrang niet te laten verflauwen. Wat moest gebeuren waneer een Jood aan de deur om onderdak vroeg liet de kerk in het midden.”

Hij haalt een dergelijk incident aan uit 1941. “’Meneer Cohen’, was het antwoord geweest, ‘het gaat niet om het redden van het lichaam in dit tijdelijke leven. Het gaat om het redden van de ziel; om bekering of niet’. Hier werd de strijd tussen Hitler en de Joden ondergeschikt gemaakt aan de strijd tussen gereformeerden en ‘ongeloof’.”

Risico als ‘wil van God’
Dr. L. de Jong stelde in ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ vast dat het verzet in de eerste helft van de oorlog vooral was uitgegaan van socialisten en communisten. Daarna hadden gereformeerden een hoofdrol gespeeld. “Dat ging vaak gepaard met gewetensstrijd”, weet Van Klinken. “Er moesten dogma’s worden overwonnen. Bovendien stelde men het eigen leven in de waagschaal door hulp aan de Joden. Uiteindelijk aanvaardde een minderheid de eventuele risico’s als de wil van God.”

Het boek dat Anne de Vries schreef over Johannes Post, de gereformeerde boer uit Hollandscheveld, die leider werd van de landelijke Knokploegen en na een mislukte overval op het Huis van Bewaring in Amsterdam werd gefusilleerd, geeft volgens hem die gewetensstrijd treffend weer. Als zijn broer Marinus met een Jood aan de deur staat overweegt Johannes: ‘Laat ik het maar eerlijk bekennen: ik heb de Joden steeds zo veel mogelijk gemeden, ook op de markt. Ik voel me niet tot hen aangetrokken. Maar toch… wat vraagt God van mij? Na het eten leest Marinus een treffende tekst uit de Bijbel: ‘Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de Heere zal hem bewaren ten dage des kwaads’. Dan trekt Johannes zijn conclusie: ‘We gaan er samen op uit, Marinus en ik, en we zullen van de Joden nog redden wat er te redden valt…’. Dat waren er overigens niet veel meer.

Een nieuw theologisch dilemma was hoe Joodse kinderen zonder ouders moesten worden opgevang- en. “Veel pleegouders geloofden dat God de kinderen op hun weg plaatste om hun ziel te redden. ‘Anders kom je niet in de hemel’ was een argument uit overtuiging, welgemeend maar ook angst- aanjagend. Overigens gold wel dat kinderen uiteindelijk zelf zouden beslissen. Gereformeerden leggen na hun 18e geloofsbelijdenis af; de leeftijd waarop mensen kunnen worden geacht zelfstandig na te denken.” [Van de ongeveer 3500 Joodse onderduikers die de bevrijding beleefden in gereformeerde gezinnen werden 126 personen ‘bekeerd’ (Christelijke stemmen over het jodendom) – PDF]

Verwarring
Na de oorlog verkeerden de Gereformeerde Kerken in Nederland in een opperste staat van verwarring. “Kranten als ‘De Standaard’ en ‘De Heraut’ hadden tot het laatst toe geheuld met de vijand. In 1944 was er nog een kerksplitsing gevolgd, toen de Vrijgemaakten zich afscheidden. Het richtsnoer voor de toekomst werd de min of meer geïdealiseerde versie van het gereformeerde verzet. Hele generaties zijn sindsdien opgegroeid met de gedachte dat elke gereformeerde Joden in huis had. In werkelijkheid ging het om een minderheid.”

De stichting van de staat Israël kwam als een geschenk uit de hemel. Voor de oorlog hadden de kerkelijke leiders zich onomwonden tegen het zionisme uitgesproken. ‘De concentratie op het aards Jeruzalem leidt de aandacht af van het hemelse Jeruzalem, waar het met het oog op de Eeuwigheid om dient te gaan’, schreef de Messiasbode. En hoewel kerkelijke leiders volhielden dat een eigen staat de situatie van de Joden niet ‘wezenlijk’ kon verbeteren – dat kon alleen het aanvaarden van de Messias – was het kerkvolk niet langer bereid daarnaar te luisteren.

“Van de staat Israël ging een fascinerende werking uit”, concludeert Van Klinken. “Hij beëindigde elke discussie over het Jodendom als ‘valse religie’. De oorlog was de hand van Satan geweest, die pro- beerde het Joodse volk uit te roeien. Israël was het antwoord. Veel gereformeerden identificeerden zich vergaand met het Joodse volk, met hetzelfde fanatisme waarmee vroeger werd getracht de Joden te bekeren. Ze hebben ook de drang om het Heilige Land met eigen ogen te bekijken. Vroeger waren er ‘historische reizen’ naar het Midden-Oosten; nu zijn het pelgrimages geworden. Ze willen de ‘christelijke plaatsen’ zien, de plaats waar Jezus werd geboren, de Kruisgang, Golgota, de Klaagmuur.”

“Ze herkennen in Israël nog steeds de oudtestamentische hand van God, terwijl ze de rest van het wereldgebeuren nuchterder beschouwen. Voor het eerst kwam dat tot uiting in 1953, in de Waters- noodsramp. Vroeger zou die aanleiding zijn geweest voor een diepgaande theologische discussie over ‘het gerecht van God als straf voor onze zonden’ en wat die zonden dan wel waren geweest. Nu was het een ernstige natuurramp, die aan de hand van het weer en de bodemgesteldheid uitstekend te verklaren was.”

42 gedachten over “Waarom de ‘Joods-christelijke traditie’ een gotspe is”

 1. Het is inderdaad zo, dat na de oorlog het joods-christelijke werd aangehangen uit schuldgevoel. Ik weet nog dat ik op school zat en dat er uitvoerig werd verteld, hoe dapper de Nederlanders waren geweest met de hulp aan onderduikers en natuurlijk het verzet. Nu blijkt dat Nederland niet zo dapper was, het grootste aantal joden heeft vervoerd en dat nog steeds niet weest. Overigens mijn oma wist het al, die snoof minachtend toen we het over de oorlog hadden. “Toen we bevrijd waren, had iedereen wel wat voor het verzet gedaan’ zei ze, ‘Maar degenen die in het echte verzetswerk hadden gezeten, die hoorde je niet, die zwegen’.

 2. @#2
  Er zijn mythes:
  1) Nederlanders waren uitzonderlijk dapper in WOII
  2) Nederlanders waren uitzonderlijk nalatig en collaborerend in WOII

  Ik word van beide mythes erg moe.

  Nederland heeft zich niet vol enthousiasme bij het Duitse rijk aangesloten zoals de Duitsers hadden gehoopt. De Nederlanders hadden over het geheel een hekel aan de bezetting. In een dichtbevolkt vlak land is het moeilijk zo niet onmogelijk om meer dan 100.000 mensen te verbergen.

  http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?showtopic=11033&pid=78020&st=0&
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust_in_Nederland

  Ik praat niks goed. Nederlanders hadden meer kunnen doen maar we waren geen overtuigde Nazi’s of volslagen onverschillig.

 3. En na 1945 hamerde speciaal de Amsterdamse theologische school op de joodsheid van Jezus van Nazareth en uit dit plotselinge nieuwe besef kwam het idee van de onverbrekelijke band met Israel voort.
  Een uitdrukking die moedwillig verwarring moet zaaien. Is Israel hier ‘het joodse volk” of is het een kernmogendheid die apartheidsmuren aanlegt? Zoek het maar uit. Liefst allebei. Een treffend voorbeeld.

  Deze op schuldgevoel gebaseerde constructie heeft dezelfde achtergrond als de plotseling uitgevonden “joods-christelijke beschaving”. Waarbij er meteen fijntjes aan voorbijgegaan wordt hoeveel Verlichting en humanisme te danken hebben aan de Arabische/islamitische wereld. Wie je tot slaaf wil maken berooft je van je verleden.

 4. Sofia van der Linde Schreef:

  Ik praat niks goed.

  Dat begrijp ik en ik heb regelmatig je bijdragen gelezen.
  Zoals gebruikelijk zou je een maatstaf moeten hebben om de gebeurtenissen te kunnen beoordelen. Van 136.000 Nederlandse joden in WOII zijn 102.000 vermoordt. Daarbij heb ik nog geen cijfer over de daadwerkelijk aantal deportaties kunnen lezen. Het zou naar mijn schatting ver boven 90% procenten liggen. Dat maakt van Nederland en droevige “topper”. In andere landen is er hevig verzet tegen de deportaties geweest. mensen hebben hun eigen leven op het spel gezet om de deportaties van de joodse medeburgers te doen verhinderen.

  Ik begrijp ook dat de RIOD-directeur wil dit beeld nuanceren en daar ben ik zelf voor, maar het blijft bij een nuance, geen wezenlijk verschil. Een van bovengenoemde stellingen van jou is dus pertinent niet waar. De andere is relatief iets te sterk.

  Daarom geef ik gelijk aan onze Koningin: “,,de landgenoten die met gevaar voor eigen leven hun bedreigde medemensen hebben bijgestaan slechts uitzonderingen waren. Het Nederlandse volk heeft de ondergang van zijn joodse medeburgers niet kunnen verhinderen.” Het is gewoon 100% waar.

  Er is decennialang en leugen om bestwil in de Nederlandse media bijvoorbeeld volgehouden dat alle Europese landen hebben de joden laten deporteren. Het is gewoon niet waar. Daar moet je tegen gaan meten.

  Er zijn landen waar het leger en vervolgens de burgers zelf hebben naar de wapens gegrepen en hebben hard tegen de nazi-occupators de hele tijd door gevochten. Daar heb ik het niet over de gebruikelijke verhaal over Frankrijk, maar over de landen waar het echte verzet plaatsvond: Servië, Oekraïne, Griekenland.

  De oud-Amerikaanse minister van BZ M. Albright heeft WOII overleven dankzij het feit dart een Servische gezin heeft hun leven op het spel gezet om haar onderdak te bieden en te behouden voor de nazi’s. Zodat zij later mede eigenhandig het aanval op Joegoslavië, in oude joods-christelijke traditie, kon doen inluiden.

 5. @ Nexus M

  Dus van de 6.000.000 vermoorde Joden kwamen er 102.000 uit Nederland, waar is de rest vandaan gehaald dan?

 6. Volgens mij wordt met joods-christelijke traditie/waarden gewoon de bijbel bedoeld met oude testament (joodse deel) en het nieuwe testament (christelijke deel).

  Elke andere uitleg van ‘joods-christelijke traditie’ slaat inderdaad nergens op. Ik ben er wel voor om ‘joods-christelijk’ te vervangen door ‘bijbels’. Dat voorkomt misverstanden.

 7. Chris Schreef:

  @ Nexus M
  Dus van de 6.000.000 vermoorde Joden kwamen er 102.000 uit Nederland, waar is de rest vandaan gehaald dan?

  Aan jou uit te zoeken.

 8. Jerom Schreef:

  Volgens mij wordt met joods-christelijke traditie/waarden gewoon de bijbel bedoeld met oude testament (joodse deel) en het nieuwe testament (christelijke deel).

  Dat klopt als een bus!!! Gelukkig zijn er nog mensen die dat wel weten…

  @ Nexus M…

  Zwak antwoord hoor 😮 helemaal als je zo hard roept dat

  “Er is decennialang en leugen om bestwil in de Nederlandse media bijvoorbeeld volgehouden dat alle Europese landen hebben de joden laten deporteren. Het is gewoon niet waar. Daar moet je tegen gaan meten.”

  Maar vooruit… Alleen in Europa zijn al 2 op de 3 joden afgevoerd naar de vernietigingskampen. Als je dat eenmaal weet, dan hebben we hier wel veel joden verloren (van de 136.000 volgens jou cijfers 102.000)
  Maar dat dat nou veel hoger is als in de rest van Europa is natuurlijk onzin…

  Verder had je het nog over het bekende verhaal van Frankrijk? Je bedoelt het Viche Frankrijk olv Petain toch niet? En dat Griekse verzet was zo fanatiek dat ze in 1949 nog met elkaar aan het knokken waren, die burgeroorlog begon overigens al in 1942. Servie had zijn Chetniks die met de Duitsers en Italianen samenwerkten en zo zijn er ongetwijfeld ook Oekrainers zijn geweest die heulden met de Duitsers… maar die Nederlanders, tssk tssk die waren natuurlijk het ergst…

 9. Chris Schreef:

  Servie had zijn Chetniks die met de Duitsers en Italianen samenwerkten

  Dit is gewoon een pertinente leugen die je analfabete wezen en je hatelijke mentaliteit verklapt. De Albanezen waren die met de Italianen samenwerkten, en tot op heden in drugs – en mensenorganen handel (Dick Marty).

  Ik denk dat de webmaster zal beter doen om je te verbannen, want je trolt voortdurend opnieuw en ben opgevoed blijkbaar om eindeloze leugens te produceren en verspreiden.

  Overigens mijn opmerking over de Nederlandse joden is behalve 100% waar, ging het verder over landen in Europa die ook door Nazi-Duitsers bezet, geen joden hebben gedeporteerd. Vraag het ff bij Jad Washem, daar weten ze het beter.

 10. Hier een overzicht van inwoneraantallen in 1939 en slachtoffers in WOII, ook van joodse Holocaust slachtoffers. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffers_in_de_Tweede_Wereldoorlog Als ik dan het inwoneraantal van Nederland zie en dan hoeveel joden er zijn afgevoerd en omgekomen, dan bekruipt mij toch een vies en naar gevoel. Er wordt wel als verklaring gegeven dat dat mede komt omdat wij Nederlanders alles zo goed geregistreerd hadden, de Duitsers hoefden alleen de boeken maar open te slaan. Maar ik vrees toch dat er ook andere oorzaken zijn. Zoals nu met de anonieme kliklijnen en rancune in onze kleine Nederland. ‘Waar doen ze het van en waarom hebben wij minder.” twee Nederlandse vragen volgens mij die al snel tot onvrede leiden en als het niet gestopt wordt haat. Tel daarbij de godvruchtigheid op die in dit stuk wordt beschreven en je hebt een ‘ideaal’ recept. 😥

 11. @8
  Nee, dat wordt niet bedoeld, want de PVVD distantieert zich uitdrukkelijk van godsdienst en verwijst ook uitdrukkelijk naar het humanisme.

  Ik heb het idee dat die term – afgezien van het zich afschermen van de islamitische wereld die zoveel heeft bijgedragen aan de Middeleeuwse Europese cultuur (het idee van hoofse liefde bijvoorbeeld en alle literatuur daaromheen) en de Verlichting – is uitgevonden om te pronken met de joodse bijdrage aan de Europese erfenis: van Spinoza tot Einstein en Freud. Maar deze mensen worden niet geëerd omdat maar ondanks dat ze jood waren, dat is het schijnheilige aan het geheel.

 12. @Nexus M

  Mij een hatelijke mentaliteit toedichten, en dan zelf met het vingertje naar de Albanezen wijzen? Verder zijn er toch zeker Chetniks geweest die met de Duitsers en Italianen hebben samengewerkt… Mede daarom kregen ze geen steun meer van de Geallieerden, en ging die steun naar Tito en zijn partizanen.
  Maar geloof wat je wilt, dat kan nou nog…

  @Keira

  Ik hoor je niet over de Sovjet Unie, Letland, Litouwen of Roemenie… laat staan Polen. Verder vrees je dat er nog andere oorzaken zijn en komt dan met kinderlijke voorbeelden als “waar doen ze het van” en “waarom hebben wij minder”. Betreffende dat ideale recept wil ik je er op wijzen dat angst een slechte raadgever is…

  Misschien eens een blik werpen op de engelse wiki, vaak uitgebreider dan de Nederlandse versie…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_resistance

 13. @7
  En op deze rattige vraag kan geantwoord worden: hoofdzakelijk uit Polen en de Sowjet-Unie, waar de moffen hoe dan ook de grootste mensenslachtingen hebben aangericht, niet alleen onder joden. Maar dat paste niet in het Koudeoorlogsverhaal en hoeft nog steeds niet geweten te worden.

 14. Chris Schreef:

  Dus van de 6.000.000 vermoorde Joden kwamen er 102.000 uit Nederland, waar is de rest vandaan gehaald dan?

  Je eerste getal wordt nog altijd betwist en is jaren 80 wettelijk vastgelegd, (op straffe3 van nsancties bij twijfel) hoewel volgens Lech Walensa een veel lagere telling had.

 15. Op een punt ging Nederland verder dan Duitsland en dat is met de vervolging van Joden die met een niet-jood waren getrouwd. In Duitsland was je als jood getrouwd met een niet-jood veiliger dan in Nederland. Zo heeft de dagboeken schrijver Vicotor Klemperer de oorlog overleefd , omdat hij met met een niet-joodse was getrouwd. Die strengere houding in Nederland was op initiatief van de Nederlandse autoriteiten.

 16. #16 Schattingen omtrent slachtoffers zijn benaderingen en daar zijn historici heel eerlijk over. Op een gegeven moment had men echter genoeg van die eeuwige Holocaust ontkenners en hun gezeur. Je komt juridisch niet in de problemen als je argumenten geef waarom je denkt dat het dichter bij 5,5 miljoen zat. Ik heb het cijfer 5 miljoen vaak genoeg gehoord in de jaren 80.

  Mensen die zijn veroordeeld voor Holocaust ontkenning beweren dat er in totaal 100.000 -500.000 Joden zijn vermoord en dat de gaskamers nooit hebben bestaan en soortgelijke beweringen.

  Polen heeft zich nou ook niet bepaald netjes gedragen tegen terugkerende Joden. Er zijn gevallen bekend van Joden die domweg werden vermoord omdat ze hun huis of andere bezittingen terugvroegen zonder dat er iemand iets deed. De Katholieken Polen waren traditioneel anti-semitisch en veel van hen steunden de Jodenvervolging. Dus, nee politicus Lech Walesa moet zijn mond houden. Ik vertrouw op historici; niet op politici in dit opzicht.

  ———————————-

  Maar een op de zeven Joden heeft geprobeerd onder te duiken in Nederland. Het probleem was dat zowel Nederlandse Joden als niet-Joden veel te gezagsgetrouw waren. Leden van de huidige Joodse gemeenschap staan uitermate wantrouwig tegenover zaken registreren en de overheid in het algemeen. Dat gaat daar op terug.

  In de roman “Het Bittere Kruid” komen Geformeerden voor die weigeren Joden een verklaring te geven dat ze gedoopt zijn. Dat zou namelijk liegen zijn en je moet bovendien het gezag accepteren dat boven je gesteld is. Er waren ook Gereformeerden die wel mensen valse doopbewijzen wilden geven maar er is een reden dat Marga Minco deze gebeurtenis noemt.

 17. #21 Andreas,
  Mijn vader heeft er bij gestaan toen Nederlanders tegen teruggekeerde Joden zeiden “Ach als het echt zo weg was dan stond je hier nu niet.”
  Dat Joodse bezittingen waren ingepikt door Nederlandse burgers en de Nederlandse overheid wist ik ook al lang voordat dit eindelijk in het Geschiedenis canon werd opgenomen.

  Mijn familie kreeg te horen: “Ach, bij jullie scheen tenminste de zon.”

 18. @Sofia, helemaal me eens over Polen. Over de doopbewijzen vraag ik me altijd af wat is belangrijker – een klein eenmalig leugentje die mensenleven zal reden of “Befehl ist befehl”?

  @Chris, mag je onzin blijven verkopen zolang dat in de schoolboeken leugens staan geprint.

  In WOII de Albanezen hadden meteen een eigen nazi-staat gesticht in volledige medewerking met Nazi-Duitsland, de Bösniers zijn berucht met hun divisie met speciale naam die zich bij de Nazi-leger aansloot om Servische dorpen leeg te wegen.

  Het is niet toevallig dat toen de NAVO met de aanval op Joegoslavië begon, de Servische pers kwam met de titel: “We woorden weer door de Nazi’s aangevallen.”

 19. @14 Chris, ik snap niet wat je bedoelt met je verwijzingen naar Rusland etc. Als je op de link in mijn comment klikt, dan zie iets naar beneden een tabel met een overzicht dat heel veel zegt. Maar zoals jvdh al zei, is eigenlijk off topic. Maar wilde het toch even kwijt. 🙄

 20. @15 Niet alleen de moffen waren de slagers daar, de russen en polen deden lustig mee hoor… maar dat hoeft men blijkbaar ook niet te weten…

  @16 Ach, maakt het werkelijk uit of het er nou 4, 5 of 6 miljoen waren die dood zijn gegaan? Het maakt het er niet onmenselijker om…

  @22 Albanie was een protectoraat van Italie, ik was dus toch nog even met de neus in de schoolboekjes gedoken Nexus M…

  @23 Even de getallen van die landen op je in laten werken, maar inderdaad offtopic…

 21. #24 Eng idee van waar dit verhaal over gaat? Helemaal net over Russen, Polen en het aantal vermoorde Joden, Albanië en genocide. Je bent gewoon een PVV-trol de probeert de aandacht zo veel mogelijk van het pijnljke onderwerp af te leiden. Niet Chris-teljk.

 22. @ Andreas…. hij die zijn geschiedenis niet kent heeft geen toekomst. Niets engs aan hoor…

  Verder is het onderwerp verre van pijnlijk, naja voor mij dan. Dat alle boeroepers hier niet weten wat er met joods-christelijke traditie wordt bedoelt is niet mijn gebrek…

 23. @ Chris Leg eens uit dan wat volgens jou met Joods-Christelijke traditie wordt bedoeld.

 24. Jerom Schreef:

  Volgens mij wordt met joods-christelijke traditie/waarden gewoon de bijbel bedoeld met oude testament (joodse deel) en het nieuwe testament (christelijke deel).
  Elke andere uitleg van ‘joods-christelijke traditie’ slaat inderdaad nergens op. Ik ben er wel voor om ‘joods-christelijk’ te vervangen door ‘bijbels’. Dat voorkomt misverstanden.

  Moslims hebben het over Volkeren van het Boek of eerdere openbaring.

  Feit blijft dat er pas met “Joods-Christelijk” ruim na WOII op de proppen kwamen.

  Ik erken de Joodse invloed op de Europese cultuur door de eeuwen heen uiteraard. Daar kun je niet omheen als je ook maar iets van Westerse Geschiedenis en cultuur hebt opgestoken. Als je deel uitmaakt van een Protestantse cultuur dan kun je dat al helemaal niet. Daar ligt de nadruk meer op het oude Testament en de wettische houding die hieruit voort vloeit.

  Ik voel echter niks voor een verankering van Joods-Christelijke of Bijbelse waarden in de grondwet. Scheiding tussen kerk en staat en Godsdienst vrijheid zijn een verworvenheden van de Verlichting. Die wens ik niet aangetast te zien. Zeker niet door iemand die geld van Amerikaanse Christelijke Fundamentalisten aanneemt.

 25. Bijbels dus. Mmmm laat ik nou ongelovig zijn, net als 48 % ander Nederlander. Dat is meer dan de 44% proestanten en katholieken bij elkaar.
  Bijbelse waarden.
  oog- om oog; tand-om-tand : oude testament Joods – Vergelding
  of nieuwe testament – Vergeving – Christelijk
  “Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je jouw bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed’

  Van de katholieken weet ik dat ze ( 30 jaar geleden i. e. g. ) niet zo veel op hadden met het oude testament. Dat was van voor het nieuwe verbond. Daarom werden Joden ook nogal eens argwanend bekeken. Zij zijn meer van het oude verbond. Bovendien hebben ze de dood van Jezus op hun geweten.

  Maar het geeft me weinig uitsluitsel over wat GW bedoelt met die traditie. die getuige de uitleg hierboven pas na de oorlog ontstond, en ws boven de rivieren meer en eerder als daar beneden.
  En waar wordt het meest gestemd op de PVV ?

 26. #28 #8 Volgens jou. Ben jij God, Allah, Boeddha?
  Omdat Geert dat zegt (waar?) of iemand anders (wie?). Waar?

 27. #8 volgde bovendien op #7, die blijk gaf van een pijnijk gebrek aan historisch besef.

 28. @ Lieke…

  Ik hoor ook bij die 48% die niet geloven. Maar mij werd gevraagd wat men bedoelde met de joods christelijke traditie, nou dat slaat dus op het OT en het NT…
  Wat die Katholieken betreft hebben die al wel iets langer problemen met joden gehad, protestanten ook dacht ik… eigenlijk hebben christen en joden wel vaker bonje gehad in het verleden. Joods Christelijke traditie houd niet in dat het altijd vrienden zijn geweest ofzo…
  Dat men pas na WO2 spreekt van die traditie, tja… voor 1915 had ook niemand nog van Genocide gehoord.

  @Andreas… Nee man, dan was mijn nick wel Martin geweest. Die andere drie komen ook niet in de buurt… Maar toch bedankt voor de complimenten.

 29. @ Chris Het maakt het er niet duidelijker op, Ik zou bij de term Joods-Christelijke traditie toch iets van gedeelde waarden veronderstellen en niet van bonje. Duidelijk is dat die zg Joods-Christelijke traditie van voor de oorlog geen Jodenvervolging heeft voorkomen, dus zoveel kan het niet voorgesteld hebben. En het punt dat Wilders lijkt te willen maken blijft vooral stemmingmakeriij. het aanbrengen van een valse scheiding tussen verschillende groepen Nederlanders.Niet het soort politiek waar ik blij van wordt.

 30. Chris Schreef:

  @22 Albanie was een protectoraat van Italie, ik was dus toch nog even met de neus in de schoolboekjes gedoken Nexus M…

  Prima, en wat betekent dit onder de fascisme van Mussolini?

  Wat een belabberd boel, Chris. Jou lezend begrijp ik echt nu wat men onder het nummer trol plaatst.
  Je pist aan alle kanten en maakt alles nat.

 31. @Lieke…
  Jammer dat je het niet snapt, maarja ik had het ook niet verwacht dat zoiets tot je zou doordringen.

  @Nexus…
  Ik pis aan alle kanten? Jij verkondigt leugens, en als je daarmee wordt geconfronteerd noem je mij een trol?

 32. # 37 Je maakt het verwijt dat “alle boeroepers hier niet weten wat er met joods-christelijke traditie wordt bedoeld ” Dan mag ik verwachten dat je zelf dat begrip kunt definiëren. Dat heb ik je niet zien doen, maarja ik had het ook niet verwacht dat je er serieus over na zou denken.

 33. Chris Schreef:

  Jij verkondigt leugens, en als je daarmee wordt geconfronteerd noem je mij een trol?

  Denk je dat ik Martin Bosma of Geert Wilders heet?

  Over de Albanese kwestie verwijs ik je naar Mussolini en Dick Marty.

 34. De term Joods-Christelijk komt voort uit schuldgevoel. Als zodanig is het een Politiek Correct woord. Het is een gebaar naar de Europese Joden. Het erkent hen als positieve invloed op de Westerse cultuur. Het is een goedmakertje.

  Dat gebaar was voor WOII redelijk ondenkbaar geweest.

  Het is schijnheilig dat de PVV met deze term schermt terwijl ze dezelfde giftige haat propageren tegen Marokkanen en Antillianen als de mensen die de Holocaust hebben mogelijk gemaakt.

  Bij hun krijgt dat woord een andere betekenis. Joods-Christelijk is niet langer een woord dat de Joden de hand reikt maar een woord dat Moslims buitensluit. Zij staan immers buiten onze cultuur en tradities. Nog een Gotspe aangezien Nederland al eeuwen handelt met Islamitische landen en dankzij het koloniaal verleden een heel intensieve culturele uitwisseling had met Moslimvolkeren. Nogal raar om de VOC op te hemelen, maar te negeren dat voormalig Nederlands Indië, het huidige Indonesië het grootste Islamitische land is qua bevolking.

 35. Deze is voor in een lijstje, zodat zelfs Chris begrijpt waar het om gaat:

  #40: Het is schijnheilig dat de PVV met de term Joods-Christelijk schermt, terwijl ze dezelfde giftige haat propageren tegen Marokkanen en Antillianen als de mensen die de Holocaust hebben mogelijk gemaakt. Bij hun krijgt dat woord een andere betekenis. Joods-Christelijk is niet langer een woord dat de Joden de hand reikt maar een woord dat Moslims buitensluit.

 36. Chris ik constateer dat je hier al eens eerder een ban hebt gehad wegens wangedrag. En nou zit je al weer te zieken. Vanaf nu 100% keurige reacties conform de REGELS anders gaat de stekker er (weer) uit. Beschouw dit maar als een LAATSTE WAARSCHUWING.

Reacties zijn gesloten.