10 stappenplan Wolf in Nederland (2)

Dit is een gastbijdrage van Rik Wessels

Mensen die met enige regelmaat Krapuul raadplegen zullen misschien mijn blog gelezen hebben over het “10-stappen plan van Wolf “en hoe dit – al dan niet – van toepassing zou kunnen zijn in Nederland . Dat blog ( dat men hier kan vinden ) lokte nogal wat reacties uit ,inclusief een nogal selectief citaat op Het vrije volk zodat ik mij genoopt voelde er een vervolg aan te breien .

Om te beginnen moet ik er nogmaals bij de lezer op aandringen het oorspronkelijke artikel waarop mijn blog was gebaseerd te lezen ( of beter:lees het hele boek waaruit desbetreffend artikel citeert) en pas daarna mijn beide bijdragen . Dit om te voorkomen dat er enig misverstand bestaat over wat bedoeling is van de stukjes :namelijk aanzwengelen van discussie . Er zijn mensen – waaronder al vernoemd Vrije volk blijkbaar – die schijnen te denken dat ik ( en Naomi Wolf ) beweren dat iets al bewaarheid is , een fait accompli , terwijl we dat geen van beiden ook maar ergens beweren. We geven allebei slechts een mening weer op basis van voorhanden zijnde gegevens en onze interpretatie daarvan . Het is dus louter een “discussion piece “, juist bedoeld om over van gedachten te wisselen. Maar dan wel met juiste en volledige citaten graag .

In dit tweede deel ga ik wat dieper in op de “gecontesteerde “stappen en heb ik ook de moeite genomen om eens te kijken wat elke partij erover zegt in TK 2010 verkiezingsprogramma . Ik verlaat hiermee echter een vooropgezet idee : dat de overheid alle 10 stappen moet implementeren alvorens er sprake is van een gesloten samenleving . Eén partij is niet de overheid en kan dat in ons parlementair stelsel bezwaarlijk ook worden.

1) Roep een vreselijke interne en externe vijand in ( Invoke a terrifying internal and external enemy )

De enige partijen die één specifieke groepering ( gebaseerd op etniciteit en/of religie ) aanduidt in verkiezingsprogramma – en daar specifiek beleid op toepast – zijn CU en PVV . Echter: bij CU is het van meet af aan duidelijk dat men vrijheid van godsdienstbeleving voorstaat . Toch heb ik sowieso moeite met het baseren van beleid op elke vorm van etniciteit . Het mag er ,naar mijn mening,volstrekt niets toe doen welke religie of afkomst iemand heeft bij vaststelling beleid . Ik heb ook enigszins moeite met standpunt VVD die beleid eigenlijk volledig baseert op inkomen . Los van deze bedenkingen heb ik reeds in eerste blog vastgesteld dat stap’1 volledig geïmplementeerd is en daar blijf ik bij …ik heb nog hoegenaamd niets gezien dat het tegendeel bewijst (wel integendeel)

2 ) Creëer een Goelag (create a Gulag)

Waar iemand terecht op wees is dat uitleveringsverzoek V.S. eigenlijk automatisch wordt ingewilligd – ook al heeft desbetreffend persoon dus niets strafbaars gedaan in Nederland en hoeft hij/zij alleen verdachte te zijn in dat land – en dat dit neigt naar de Goelag zoals gedefinieerd door Naomi Wolf , dat laatste eventjes voor de lieden van Het Vrije Volk …

Toch acht ik dit nog steeds niet van toepassing ,omdat ik nog steeds vind dat het niet geïnstitutionaliseerd is –zoals met detentiecentrum in Guantánamo Bay wél het geval is . Zoals eerder aangegeven is waakzaamheid – zeker m.b.t. asielzoekers – echter geboden. Er is geen enkele partij die propageert dat er een geïnstitutionaliseerde buiten rechtelijke detentie-faciliteit wordt opgericht die te vergelijken valt met Guantánamo Bay .

3 ) creëer een “knokploeg” ( create a thug caste )

kort en krachtig : neen . geen enkel partij programma pleit daarvoor en er is geen enkele indicatie dat wie dan ook dit landelijk wil invoeren . Ook de PVV niet ,laat ik hier volstrekt helder over zijn .

4) zet een intern surveillance netwerk op ( Set up an internal surveillance system )

De enige partij die dit openlijk propageert in TK 2010 verkiezingsprogramma is CDA ,ik citeer :

“Hacken en virusverspreiding ondermijnen de betrouwbaarheid van het internet. De deskundigheid bij politie en Openbaar Ministerie wordt versterkt om deze vorm van criminaliteit te voorkomen en op te sporen.Het CDA wil uitbreiding en bundeling van de
opsporingscapaciteit om verspreiding van kinderporno, fraude, terrorisme, haat zaaien
en opruiing op het internet tegen te gaan. “

en :

Het CDA wil dat Internet Service Providers (ISP) zo snel mogelijk wettelijk verplicht worden kinderpornosites te blokkeren.

bron: CDA standpunt

Nu hoor ik u zeggen : “nou en ? Prima toch? “. Maar blokkeren impliceert registratie van internet-verkeer en opsporing betekent registratie van  degene die bepaalde sites raadpleegt . Wie gaat bijvoorbeeld bepalen wat haat zaaien is? Het CDA ? Het openbaar ministerie ? Welke criteria worden daarbij gebruikt? Wie gaat toezicht houden op correcte invulling van die criteria? Kan zo nog wel even doorgaan .De reden dat ISP’s en organisaties zoals Bits of Freedom tegen dit soort registratie zijn is juist omdat je dit niet kan invoeren zonder over te gaan tot bespioneren van eigen burgerbevolking . En als je het doet voor “crimineel gedrag” is de eerste stap gezet om het voor alle ander “onacceptabel gedrag “ook te doen. Zoals in eerste blog reeds gezegd : het rapport van Faber –commissie ( hier ) impliceert invoering van dit soort praktijken. Verder zijn er natuurlijk nog veel grootschaliger dingen aan de hand . Er was enige tijd sprake van een zgn. “internet kill switch “ en “internettaps “in de media . In dit verband moet ik u ook wijzen op verregaande consequenties van ACTA–verdrag en IPRED ( Europees equivalent daarvan ) welke ook IP-registratie mogelijk maken en zelfs faciliteren . Alle andere partijen zijn tegen deze praktijken als men afgaat op TK 2010 verkiezingsprogramma .

Recente gebeurtenissen in Egypte geven aan hoe belangrijk vrije toegang is tot internet en andere communicatie-middelen ( zonder daarbij bang hoeven te zijn voor welke vorm van surveillance dan ook ) .Zorgelijke ontwikkelingen,kortom .

5) Treiter maatschappelijke bewegingen ( Harass citizens’ groups )

Ik verwijs hierbij naar commentaar zoals geleverd bij eerste blog van boze heks en Lieke

Uiteraard was mij bekend dat AIVD niet bepaald schuwt maatschappelijke bewegingen te infiltreren,in diskrediet te brengen of op welke andere manier dan ook dwars te zitten . Het ging mij om het gegeven –zoals door Wolf gedefinieerd – dat het grootschalig gebeurt. Ik ben er thans echter van overtuigd dat dit inderdaad het geval is ( ook gezien het feit dat we nog niet zo lang geleden te weten kwamen dat ook politieke partijen zoals CPN en CD werden geïnfiltreerd door AIVD) .Deze NEE verandert dus in een JA

Uiteraard heeft geen enkele politieke partij het hierover (tenzij men stopzetting subsidie als harassment beschouwt in welk geval PVV het met glans wint van alle andere partijen bij mekaar)

6) sluit mensen “zomaar” op om ze kort daarna vrij te laten (  Engage in arbitrary detention and release )

Ook nu nog is volstrekt niet duidelijk wat de aanwijzingen (behalve in zeer vage bewoordingen)  waren die detentie van 12 Somaliërs rechtvaardigden ,ik blijf bij mijn eerdere standpunt .Geen enkele partij propageert dit openlijk .

7) viseer sleutelfiguren in de maatschappij (  Target key individuals )

Deze stap wordt thans geïmplementeerd …

Op 24 Januari verzond Peter Breedveld middels zijn privé-account op Twitter een bericht dat sommigen –terecht of onterecht- als ongepast konden beschouwen .Wat hierop volgde tart echter alle beschrijvingen :

– de Telegraaf ,middels Martijn Koolhoven wijdde er een artikel aan

-Alle andere media (inclusief AD,AT5,Trouw,Elsevier etc.) sprongen er bovenop

– de werkgever van dhr . Breedveld – de Vrije Universiteit Amsterdam – begon zich op stappen te beraden.

Los van of men het wel of niet eens is – en ook los van het feit of men het desbetreffende bericht gepast c.q. ongepast vond – met Peter Breedveld  kan het niet zo zijn (nooit of te nimmer ) dat iemand vanwege uitspraken die hij/zij doet als privé persoon – dus niet in functie- directe gevolgen heeft voor de baan van desbetreffende persoon. Ik citeer Wolf ( deze stap in zijn geheel):

Threaten civil servants, artists and academics with job loss if they don’t toe the line. Mussolini went after the rectors of state universities who did not conform to the fascist line; so did Joseph Goebbels, who purged academics who were not pro-Nazi; so did Chile’s Augusto Pinochet; so does the Chinese communist Politburo in punishing pro-democracy students and professors.

Academe is a tinderbox of activism, so those seeking a fascist shift punish academics and students with professional loss if they do not “coordinate”, in Goebbels’ term, ideologically. Since civil servants are the sector of society most vulnerable to being fired by a given regime, they are also a group that fascists typically “coordinate” early on: the Reich Law for the Re-establishment of a Professional Civil Service was passed on April 7 1933.

Bush supporters in state legislatures in several states put pressure on regents at state universities to penalise or fire academics who have been critical of the administration. As for civil servants, the Bush administration has derailed the career of one military lawyer who spoke up for fair trials for detainees, while an administration official publicly intimidated the law firms that represent detainees pro bono by threatening to call for their major corporate clients to boycott them.

Elsewhere, a CIA contract worker who said in a closed blog that “waterboarding is torture” was stripped of the security clearance she needed in order to do her job.

Most recently, the administration purged eight US attorneys for what looks like insufficient political loyalty. When Goebbels purged the civil service in April 1933, attorneys were “coordinated” too, a step that eased the way of the increasingly brutal laws to follow.”

Nadruk door mij (niet door Wolf )

Lijkt me duidelijk verhaal. De acties die werden ondernomen door de Telegraaf hadden maar één doel: het monddood maken van een criticaster van de huidige  regering en dit acht ik bewezen door de gevolgen van de hetze . Laat ik heel helder zijn : ik was het niet eens met voornoemd bericht en vond het ook te ver gaan. Ik weet echter ook- uit eigen ervaring – dat je op Twitter constant dit soort extreme berichtjes ziet en dat je er gewoon niet al te zwaar aan mag tillen. Als je iedereen die iets fout zegt moet ontslaan ,krijgt UWV het héél druk . Bottom line is dat vrijheid van meningsuiting niet alleen geldt voor diegene waar je het toevallig mee eens bent maar voor iedereen .Ik vind het persoonlijk zeer zorgelijk dat ik ook bij deze stap het eerdere NEE moet veranderen in JA

8 ) Beheers de media ( Control the press )

Alle politieke partijen-zonder uitzondering – stellen drastische bezuinigingen op publieke omroep voor. Dat dit direct impact zou hebben op de inhoud van die omroep behoeft geen uitleg. De PVV gaat daarbij het verst,die partij stelt bijna voor dat publieke omroep een soort veredeld Polygoon Journaal wordt en verder alle inhoud uit de weg gaat . Wat me hierbij stoort is dat ze constant verwijten dat publieke omroep links is, zonder daarbij enig concreet voorbeeld te noemen en ook te weigeren op te treden bij diezelfde omroep als daarom gevraagd wordt (bv. herhaalde uitnodigingen nieuwsuur en Pauw en Witteman aan het adres van dhr. Wilders ) .De mate waarin alle partijen willen ingrijpen bij publieke omroep staat gelijk met beheersing van media .Immers: budgettering heeft directe invloed op mate waarin omroep in staat is kritisch verslag te doen.

9) afwijking van gangbare –door overheid gestuurde – mening staat gelijk met landverraad ( Dissent equals treason )

kort en krachtig:nee .Geen bewijs voor en geen enkele partij wil dit (althans : officieel )

10) Schort de rechtsstaat op (  Suspend the rule of law )

De enige partij die dit open en bloot in programma heeft staan is PVV .Waarom? Omdat men onderscheid maakt tussen verschillende verdachten ( autochtoon of allochtoon) en dit direct verbindt aan de mate van rechtsbescherming die verdachte krijgt . Het hangt dus af waar je vandaan komt of je al dan niet goede rechtsbescherming geniet . Dat is de facto opschorting van rechtsstaat .Ook de manier waarop gepraat wordt over rechterlijke macht in programma ( en recente uitspraken van dhr. Wilders zelf )duidt niet op vertrouwen daarin .

Geen enkele andere partij wil dit ….

Ik had verwacht een kort en krachtig stukje te schrijven als vervolg maar dat is nog vies tegengevallen (met name door de schandalige zaken beschreven in stap  7) en je ziet maar weer eens dat glas vaak wél half leeg is .

Waakzaamheid blijft derhalve geboden ( maar niet overdrijven en genieten van wat we hebben: de vrijheid hierover discussie aan te gaan ,dat is in heel veel landen niet het geval ) .

““When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.”

Thomas Jefferson

heel toepasselijk met betrekking tot recente gebeurtenissen in Egypte .Laat dat ons tot voorbeeld zijn …

bronnen :

oorspronkelijk blog ( 10 stappen plan Nederland ) op www.krapuul.nl

de partijprogramma’s : allemaal te vinden op de site http://www.parlement.com/

Naomi Wolf : ”The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot,” Chelsea Green Publishing, Sept 2007

publication office European commision (diverse artikelen over IPRED 1 )

IPRED 2 talks in detail

http://epic.org/

http://www.opendemocracy.net/

55 gedachten over “10 stappenplan Wolf in Nederland (2)”

 1. 2 ) Creëer een Goelag – (create a Gulag) > De PVV pleit voor administratieve detentie zoals Israel die heeft. Wilders en Brinkman hebben ook gepleit voor een Nederlands Guantanomo Bay.

  3) Create a thug caste – De PVV wil de politie hiertoe reduceren. Pleiten voor Knieschoten Bovendien willen ze straat commando’s die ingezet kunnen worden in probleemwijken tegen de wil van Burgemeesters.

  4) zet een intern surveillance netwerk op ( Set up an internal surveillance system )
  In Nederland wordt al tientallen jaren lang meer afgeluisterd en bespied door de overheid dan waar ook ter wereld.

  6) sluit mensen “zomaar” op om ze kort daarna vrij te laten ( Engage in arbitrary detention and release )
  Hero Brinkman: We weten allemaal dat er bepaalde mensen zijn die verkeerde dingen van plan zijn.
  10) Schort de rechtsstaat op ( Suspend the rule of law )
  De Rechtstaat is zeker ingeperkt. We kunnen tot 2 jaar worden vastgehouden bij verdenking van terrorisme. Vingerafdrukken die worden opgeslagen. Opslaan van alle internet verkeer. Elke Nederlander wordt behandeld als een potentiële verdachte van onder andere terrorisme en kinderporno distributie. Dat is minimaal een behoorlijke aantasting van de rechtstaat te noemen.

  De PVV komt een heel eind en de andere rechtse partijen zetten zich hier op een aantal punten ook voor in.

 2. #1

  De uitlevering van Nederlands Irakese Wesam al Delama aan de VS kwam bij mij terug als verontrustend.
  Hij werd verdacht van deelname, voorbereiding bermbommen in Fallujahn 2003 en in 2005 in Nederland opgepakt om uitgeleverd te worden aan de VS.

  Zou naar mijn idee onder 2 vallen ook al levert Nederland automatisch uit. Er is geen verdrag , hij werd verdacht van terrorisme in Irak, evenmin VS grondgebied.

 3. @#2 Nederland levert zo’n beetje altijd automatisch uit zolang er maar een verdrag is, tenzij je kunt bewijzen dat je onschuldig bent. Aangezien er minder strenge regels gelden voor het verwerven van bewijs in de VS, heb je feitelijk geen garantie op een eerlijk proces als Nederlands staatsburger. De VS levert zelf nooit eigen burgers uit.

 4. @3

  Ik dacht dat nederland geen uitleverings verdrag met de VS had, m.a.w. dat inzake Wesam D , dat
  Nednrland dit had kunnen doen..
  Dat daarnaast PPV program: Blijvende opheffing van het habeas corpus-beginsel in die zin dat de overheid bij het enkele vermoeden van terroristische activiteiten of sympathieën naar eigen goeddunken iedere burger voor onbepaalde tijd kan vastnemen zonder aanklacht en zonder substantiële rechterlijke toetsing: de zogenaamde administratieve detentie”

  Of de uitvoer VS Bush patriot act geljjk aan de uitvoer van die van Israel is, weet ik niet al had ik dat ook zo begrepen en ligt dit bij wilders politieke ambities voor de hand. .

  Nu dat de ararbische volkeren wereld in oproer is , is het afwachten.

 5. Sofia van der Linde Schreef:

  @#2 Nederland levert zo’n beetje altijd automatisch uit zolang er maar een verdrag is, tenzij je kunt bewijzen dat je onschuldig bent. Aangezien er minder strenge regels gelden voor het verwerven van bewijs in de VS, heb je feitelijk geen garantie op een eerlijk proces als Nederlands staatsburger. De VS levert zelf nooit eigen burgers uit.

  Steker nog , in de ” The Hague Invasion Act ” , een USA wet ,staat dat indien uit de USA afkomstige verdachten vast zitten bij het Internbationale gerechtshof de USA verplicht is Den Haag binnen te vallen om deze te bevrijden …

 6. Ik zou nog een puntje aan 4 ter onderzoek willen toevoegen.
  De banken dwang als weg met persoonlijk betalings verkeer in de vorm van munten en biltjetten naar electronisch .
  Zonder electorisch nummer account geen burger, lege banken qua personeel.

 7. Nederland had lang voor 2001 al een uitleveringsverdrag met de VS.

  The Hague Invasion Act dient om Nederland te ontmoedigen om Amerikaanse burgers voor oorlogsmisdaden te berechten en dat is een andere kwadelijke zaak.

 8. Ter citaat wolf onderstersteving nog deze:
  3rd president of US (1743 – 1826) ”

  I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs

 9. #5 Ik weet niet goed waar u vandaan komt maar qua cultuur en wetenschappelijke overdracht hebben arabieren de uitvinding cijfers/nummers geboekt.

 10. @9

  Dank !

  Het leek maar op een vergeten incident qua uivoer Ned.dan wel EU rechts orde.

  Komt er nog een wolf ondèrzoek naar internet vrijheid en de banken bijj?

 11. Katja Schreef:

  #5 Ik weet niet goed waar u vandaan komt maar qua cultuur en wetenschappelijke overdracht hebben arabieren de uitvinding cijfers/nummers geboekt.

  Toen de Christenen Al Andaluz veroverde verboden ze voor een tijdje de Arabische cijfers en moest men verplicht naar de Romeinse cijfers terug , waar veel mensen gebruik van maakte om met één streepje meer of minder ladingen van het uit midden en zuid amerika geroofde goud te laten verdwijnen …

 12. 13 Ha ha en sorry, ik snap zelf niet eens waar ik met onderzoek voor onder 4 “”zet een intern surveillance netwerk op” zoek naar toe wilde.

  TJa en dan komt het ervan dat je ineens roodkapje met een bankpas op weg naar zieke oma ziet die onderweg een wolf tegen kwam, cijfercodes voor oma ging plukken om in zijn bek te moeten pinnen!.

  Electronisch verkeer beheerst de overheid en burgr, alle onderling verkeer loopt steeds meer via die we, van sofi nr naar digid, digital patienten dossier, ov chip kortom, steeds meer inbruikt op je privacy als intern suveillance symtoom.
  Dat is al bekend en roept weerstand op, maar hoe zit het met de banken/verzekerings wezen als rode draad achter deze schermen?

  Ongecensureerd internet verkeer, global village power to all people als groots goed, terwijl men ondertussen nog nauwelijks zonder elektronisch banken verkeer, aan een legitieme boterham kan komen, geen legitieme baan zonder bank account etc . zo iets dan.

  Succes verder met het Rik 10 stappen plan werk, top!

 13. Eerst lezen zou toch wel iets hebben 😉 tjonge tjonge inbruikt ipv inbreuk , zat wel dicht bij misbreukt

 14. #12 Interessant….In vogelvlucht van een eenvoudig streepje weghalen voor goudroof naar ontelbare elektronische cijfers streepjes codes.
  Meegenomen dat iedere uitvinding ten goed of ten kwade aangewend kan worden, wilde ik eens achterhalen wie er ooit zo iets ellendigs als cijfer codes, moest dus van cijfers naar algebra zijn, had uitgevonden.

  Op Buitenhof lichtte VVD minister Schippers bv. gisteren toe dat de financiële prikkel om het beter dan de ander te doen, zo goed aan meer marktwerking in de zorg was.
  Ik bedoel maar zoiets als homo calculus Schippers aan de zorgmacht, verschrikkelijk.
  Ik heb nog wat gegoogled:

  The word Algebra is derived from the Arabic word Al-Jabr, and this comes from the treatise written in 820 by the Muslim Persian mathematician, Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, entitled, in Arabic, كتاب الجبر والمقابلة or Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala, which can be translated as The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing.
  Maar ook, in kort : ”The origins of algebra can thus be traced back to ancient Babylonian mathematicians roughly four thousand years ago.””

  Bron Wiki : History of elementary algebra

  Het werd al internet Babylonie dolend steeds interessanter om de geschiedenis in te duiken, ik kwam zijdelings bv. ook tegen dat bestuurlijke uitvoer van de Islam geavanceerder democratisch bestuur dan het westen dat kent, zou inhouden.

  Zonder de tijd of over de expertise te beschikken dit verder uit te zoeken leek het mij interessant om te kijken of democratisch bestuur geënt op de islam als vernieuwing los kan staan van islam straf- en civiel recht.

  Gaat u zich overigens nog buigen over mijn vragen op link: “” Verandering in Nederland? ik help het graag hopen””

  .

 15. Katja Schreef:

  Op Buitenhof lichtte VVD minister Schippers bv. gisteren toe dat de financiële prikkel om het beter dan de ander te doen, zo goed aan meer marktwerking in de zorg was

  Laat je niet bedonderen meid, waar het Schippers gisteren over had, was alleen verkapte BEZUINIGINGEN in de ZORGINDUSTRIE propaganderen (gezondheidszorg is achtergehaald door de liberalen) en de winst voor de verzekeraars altijd behouden, koste wat kost.

 16. Uit punt 8:
  Wat me hierbij stoort is dat ze constant verwijten dat publieke omroep links is, zonder daarbij enig concreet voorbeeld te noemen

  De Barcelona verklaring 1995:
  Europa ondertekend zorg te dragen voor islamvriendelijke pers en
  beeldmedia en de afzonderlijke regeringen zeggen daarin toe mensen aan te stellen die daar zorg voor dragen. Tot daar dus de onafhankelijke vrije nieuwsgaring. Iedere
  omroep of krant wordt nu gescreend of het nieuws geschikt is voor publicatie. Verkeerd bericht en weg is de subsidie of weg de journalist.

 17. Lampje Schreef:

  Dat zal dan wel, want het hele woord islam komt er niet in voor.

  Precies, vind je het niet knap? De welwillende lezer zal de gelijkstelling
  van culturen echter niet ontgaan. Dus de islam, die in geen van de islamitische
  landen nog steeds niet in staat is om zelfs maar een boutje of schroefje te produceren wordt gelijk gesteld met de westerse cultuur die bv een space-shuttle bouwt of een MRI-scanner en zo meer. Kritische beschouwingen van de islam zijn bij wet bepaald als xenofoob, racistisch en discriminerend en strafbaar. De islam die aan de vrije wereld nog nooit iets van waarde heeft toegevoegd. Toon mij dat het niet waar is! Wij leven in een zogenoemde multi culturele samenleving en met de erkenning van de islam halen we een dominante monocultuur binnen de grenzen. Hoe
  onverdraagzaam die is naar andere culturen blijkt elke dag weer.

  Nog wat instructies voor de media (Uit het engels vertaald naar de Nederlandse situatie.:
  media instructies voor journalisten.

  *Gebruik de taal op een niet opruiende wijze
  *Laat moslims zien in hun rijke culturele omgeving
  *Vertel de waarheid door het volk begrip te geven van de complexiteit over gebeurtenissen zoals Theo van Gogh en P Fortuin

  Richtlijnen daarvoor:

  VISUEEL
  *Bij de tragische gebeurtenissen zoals de dood van T van Gogh en P Fortuin horen foto´s van etnische en religieuze groepen die aangeslagen zijn.
  *Plaats foto´s van etnische en religieuze groepen die reddingen en hulpverlening verrichten
  *Foto´s: Best van allochtonen die westerse kleding dragen.
  *Gebruik foto´s van hoofddoeken en djellaba´s alleen om gewoonten van allochtonen gedrag te verklaren.

  VERHALEN:
  *selecteer in verhalen alle allochtonen, Aziaten,e.a. en bij voorkeur geen moslims als slachtoffers van islamofobie
  *Verhaal niet over de slachtoffers van haat, moord en intimidatie evenals de slachtoffers van terreur
  *Gebruik liefst geen blanken om maatschappelijk succes, kunst, nieuws te verslaan
  Voor verhalen over financiële crisis en andere wandaden juist wel
  *Bij berichtgeving over terrorisme en militaire strategie vooral niet vergeten de blanke supremacist, radicaal rechts en mensen met een dergelijk verleden te noemen.
  Bij berichten over terrorisme past het betrekken van nazisme en kruistochten en radicaal rechts.
  Doe heel gewoon over moslimgebruiken zoals bidden en schoenen uittrekken of geen handen schudden van vrouwen
  *Bij het beschrijven van de islam doe dat dan niet in de vorm van “de moslims” maar maak onderscheid naar land. Bv.islamitische Canadezen.
  *Maak geen gebruik van woordcombinaties zoals islamitisch terrorisme of moslimterrorist want dat betrekt alle gelovigen erbij. Wijs specifiek op woorden als “al qaida terrorist” of “politieke islamist”. Dus geen religieus karakter als iets anders mogelijk is
  *Gebruik het woord jihad niet tenzij als een manier om een beter persoon te worden.
  *Gebruik de spelling van Amarican Muslim Counsel dus Muhammad, quran Makkah
  *Bekijk het verhaal vanuit verschillend perspectief om zeker te zijn dat het niet van racisme kan worden beschuldigd
  *Leg je oor te luisteren bij de te verdedigen groep mogelijk hebben zij nieuwe ideeën.

 18. De zoveelste samenzweringstheorie. In Nederland wordt er helemaal niet volgens deze instructies over de Islam geschreven en gesproken ook niet door de publieke omroep.
  ——————

  In Nederland hoeft er helemaal geen surveillance netwerk opgezet te worden want dat hebben we al tientallen jaren. De pers is in de jaren ’80 en ’90 opgekocht door grote bedrijven dus ook niet echt een bedreiging meer. Daarom richt het kabinet de pijlen ook op het internet met smoesjes als terrorisme, kinderporno en piraterij

 19. Sofia van der Linde Schreef:

  De zoveelste samenzweringstheorie. In Nederland wordt er helemaal niet volgens deze instructies over de Islam geschreven en gesproken ook niet door de publieke omroep.

  Samenzweringstheorie? Ik heb toch het “Barcelona besluit” geplaatst? Zwart op wit staat het er. Dan is er geen sprake van theorie.
  Over bv de beeldmedia, de baas van de NOS is rechtstreeks geplaatst door de regering.
  Het principe censureren is eenmaal opgang gebracht een grotendeels autonoom proces.
  Censuur zelf, weet iedere zichzelf respecterende journalist, is zo kwalijk daar worden geen woorden aan besteed. Zelfcensuur en in dit verband zelfislamisering is de term ervoor. Een zwijgzaam en liefst onbewust proces. De journalist traint zichzelf of wordt getraind op de universiteit in de instructies zoals in de vorige post geplaatst. Anders komt ie niet aan de bak. Op de univ. kun je als PVVer beter je ware gezicht niet laten zien.. Natuurlijk wil iedereen succesvol zijn en beloond worden..
  Mits subtiel aangepakt is het heel makkelijk. De ‘foute’ rapportage wordt niet geplaatst
  en het relaas met de goede boodschap krijgt een goede beoordeling en de journalist wordt daardoor succesvol, gaandeweg ziet iedereen dat succes en leert dat na te volgen. Immers er volgt beloning op. Dit is al 40 jaar aan de gang. Hoe zou het anders mogelijk kunnen zijn dat het Barcelona besluit, dat zulke verstrekkende gevolgen heeft zo onbekend is gebleven? Op voorhand kritiek uitsluiten? Stom.
  Het lijkt ook wat op het banbeleid hier op krapuul. Voor de posten met de juiste (ahum) boodschap is er grote tolerantie en omgekeerd natuurlijk.
  Ik heb nog maar één post geplaatst en er wordt al om een ban geroepen.
  Ja, ik stem PVV en heb een ander geluid als hier gebruikelijk. Dit zou geen probleem moeten zijn als rede en waarheidsvinding voorop staat.

 20. Er wordt niet om een ban geroepen er wordt aangegeven dat je je niet aan de REGELS houdt. Piepen en klagen is trouwens ook tegen de REGELS. Ik zou zeggen lees ze eens op je gemakje door.

 21. Waar piep en klaag ik?
  en waar doe ik copypaste? De media instructies zijn vertaald naar de Nederlandse situatie, ik neem het idee over. Om dan te wijzen op de regels die herinneren aan het geband kunnen worden is inderdaad geen roepen, akkoord.

 22. Piepen en klagen is beginnen over “het banbeleid” als iemand je op de regels wijst. Jouw comment 24 is elders geknipt en hier geplakt. Dat willen we hier niet. Je kan hier wel in eigen woorden commentaren tikken die uniek zijn voor deze site.

 23. @ Silky 27 heb nog maar één post geplaatst en er wordt al om een ban geroepen.
  Ja, ik stem PVV en heb een ander geluid als hier gebruikelijk. Dit zou geen probleem moeten zijn als rede en waarheidsvinding voorop staat.

  Het is een simpele kwestie van je als gast gedragen en netjes met mes & vork leren eten.
  Als jij je fatsoenlijk kunt uiten jegens andersdenkenden zal dat je toekomstperspectief in hoge mate verbeteren.

 24. “29
  En uw op niets slaande gejammer en gejank gaat over participerende Middellandsezeelanden, waaronder ook uitdrukkelijk Geerts allergrootste liefde Israel. Is dat dan een dhimmibolwerk inmiddels?

 25. #24 – Als je jouw tekst omdraait, heb je ‘De Telegraaf’… -> Visueel: Gebruik vooral foto’s van blaaskaken die ‘oorlog tegen de islam’ roepen, maar waaruit je uit elk woord af kunt lezen dat ze nog nooit Turkse collega’s in de fabriek hebben gehad. Laat een huilende Ingrid zien, die door een aantal straatMarokkanen voor ‘hoer’ is uitgescholden, maar laat vooral niet de duizenden moslims zien die door die idiote oorlog in Irak platgebombardeerd worden (dat zijn toch maar moslims en bovendien ver weg van mijn bed, iets waar een PVV’er niks van wilt weten).
  Verhalen:
  Laat vooral geslaagde, succesvolle mensen zien (als ze geslaagd zijn mogen ze ook zwart zijn,), en betitel iedereen die niet aan deze maatschappelijk geslaagde voorbeelden voldoet als uitvreter. Bij het geven van een oordeel over PVV’ers vooral geen kritiek leveren, want dat is ‘demoniseren’…
  Het neo-liberalisme viert hoogtij door groepen tegen elkaar uit te spelen, vooral daar intrappen, dan komt het wel goed…. PVV en PvdA vechten om een been, de neo-liberale VVD loopt er mee heen.

 26. 10) Schort de rechtsstaat op ( Suspend the rule of law )
  CDA, VVD, D’66, PvdA en CU hebben allemaal in kabinetten gezeten waar het OM steeds meer bevoegdheden kreeg. Allerlei maatregelen kunnen al worden opgelegd zonder toetsing door de rechter.

  Dat is geen opschorting van de rechtstaat maar wel een uitholling van diezelfde rechtstaat.

 27. @24 Ik zie dat Martin “never-mind-the-facts” Bosma zijn zegenrijk werk in PVV-kringen verspreidt. U durft boute stellingen op basis van een uitermate gebrekkige vertalingen te betrekken. Helaas voor U ondersteunt het origineel, in het altijd weer verraderlijke engels, Uw stellingen niet.
  Voor alle duidelijkheid Uw vertaling bevat heel veel elementaire vertaalfouten. Hierdoor is Uw betoog niet waar.

  In Uw reactie #27 doet U mij denken aan de chauffeur die op de autoradio hoort dat er op zijn weg een spookrijder is gesignaleerd. In reactie roept hij naar zijn bijrijder:”1 spookrijder? Ik zie allemaal spookrijders!”.

 28. On Oct. 6, 2001 at its National Convention in Seattle, the Society of Professional Journalists passed a resolution urging members and fellow journalists to take steps against racial profiling in their coverage of the war on terrorism

  Dit bewijst niet dat de pers in Nederland onder overheidscontrole staat. Dit was gewoon een intentie verklaring van een groep journalisten in de VS vlak na 11 september. In Nederland worden deze regels aantoonbaar niet gevolgd. Ik zie dus geen enkele relevantie om naar deze site te verwijzen voor deze discussie.

 29. @18, Dank!
  Maar ik ben aardig goed op de hoogte , onderschat de machtige lobby van de pharmaceutische industrie niet etc.

  Kom nog terug op homo calculus, hoog tijd voor homo sapiens to stand up to homo calculus.

 30. @37
  Welk bewijs is voldoende? Partijdigheid aantonen valt nog niet mee. Verwachten dat een redacteur zegt censuur toe te passen is onwaarschijnlijk. Hans Laroes van NOS zal zeker niet verklaren niet objectief te zijn geweest. De vraag is zelfs of hij bewust is van zijn eigen dhimmi status en zelfcensuur. Hij is aangesteld omdat hij in de eerste plaats loyaal naar de NL regering is gebleken. Essentieel is dus dat er een welwillende lezer met een open verstand voor nodig is om tendentieuze berichtgeving op te merken. Lees vooral de Barcelona link goed en denk na wat dat impliceert. Lees de motie Halsema die er hierop aansluit (tegengaan van islamisering is geen doelstelling van beleid.)
  Uit die motie blijkt dat sharia geen probleem is in onze rechtstaat . Maar de rechtstaat is wel een probleem voor de Sharia. Ik vermoed dat bestuurders, gevoed met de gedachte dat de islam een geloof is als de andere grote godsdiensten, er vanuit gaat dat integratie wel komt, door gewoon beter proberen. Maar de islam leert anders: De moslim is de beste mens. Ook in andere landen doet zich precies hetzelfde probleem voor; Moslim integreren niet of nauwelijks. Enclave vorming is maar één gevolg. Skyrocketing misdaadcijfers en een aanslag op sociale en zorg voorzieningen. Door het 1400 jaar lang huwen in de familie (70%) blijkt het gemiddeld 15 punten lagere IQ ook een zware belasting voor het schoolsysteem en ziektekosten.. En de moslim blijft dus burger/gevangene van de geïmporteerde dominant agressieve monocultuur. Ook Angela Merkel heeft al erkend dat de integratie is mislukt. De islam geschiedenis leert dat elke veroverde staat of cultuur uiteindelijk de bevolking halveert en de aanwezige cultuur vernietigt. Dat nu in de islamitische landen geen bevolkingsachteruitgang is komt door de westerse technologie. In alle islamitische landen is de culturele teloorgang en armoede en achterlijkheid overduidelijk te zien. Of is er misschien iemand die Dubai als een cultureel hoogstandje ziet? Te weten dat 90% van alle huidige oorlogsconflicten islamitisch van oorsprong zijn zou waarschuwing genoeg moeten zijn. Beste linkse mensen, zeker weten dat de islam een te respecteren geloof is en geen ideologie? En geen gevaar? Over 30 jaar moeten jullie kinderen een hoofddoek op. Nee, geen tolerantie dan. Nou ja, een bijzonder tijdsgewricht en ik zit eerste rang om te zien hoe de Westerse cultuur eindigt. Gezegend ben ik als ik het zo lang niet maak.

 31. JvdH ,, wat ben je lief met Silky …een tijd geleden dat een P V V r zoveel Goebbels-echoos acht er elkaar kon knippen en plakken .. 😉

 32. Is het misschien regel F? Iets kan altijd als beledigend of kwetsend opgevat worden maar is dat het ook als er keiharde cijfers over zijn?

 33. @#40
  Ik zie geen enkel bewijs omdat de pers zich helemaal niet Politiek Correct uitlaat over Moslims. Halverwege de jaren ’90 is de fijngevoeligheid naar minderheden door PCM kranten al overboord gezet. Het Telegraaf concern deed daar al nooit aan. Op Radio en tv kan iedereen negatieve en positieve geluiden over de Islam laten horen en dat gebeurd ook.

  Je maakt een vals onderscheid tussen ideologie en godsdienst. Alle georganiseerde Godsdiensten zijn ideologieën. Alle grote wereldgodsdiensten hebben naar politieke macht gestreefd; ook een ogenschijnlijk apolitieke beweging als het Boeddhisme.

  Er zit in ons parlement echter geen enkele partij die de Sharia wil invoeren, maar wel meerdere partijen die onze samenleving naar Christelijke opvattingen grondig willen hervormen. De SGP is het meest duidelijke voorbeeld. CU, CDA en PVV willen dit echter ook. Fleur Agema van de PVV heeft voorgesteld om abortus vrijwel geheel te verbieden. De PVV wil artikel 1 van de grondwet vervangen door een verklaring dat onze cultuur Joods-Christelijk is. Het principe van gelijke behandeling onder gelijke omstandigheden voor iedereen moet volgens de PVV worden afgeschaft. Deze partij neemt onder andere geld aan van extremistische Christelijke groepen in de VS.

  Op dit moment zie ik Conservatieve Christenen toch echt als een ergere bedreiging voor onze rechtstaat. Die zitten namelijk nu en al jaren in de regering terwijl Islamitische conservatieven geen enkele macht hebben.

  Silky, noem mij een wet die sinds 1945 is aangepast in Nederland om Moslims te plezieren?

 34. @40
  Het zorgwekkende is dat deze persoon dit allemaal echt za lgeloven.
  Hier eindigt de Verlichting, niet voor het eerst: borreltafelkletspraatjes verkocht als Echte Kennis waarop ook nog een politiek streven is gebaseerd.
  Huiveringwekkend.

 35. Eerst, ik zie nogal negatieve reacties op mijn post en wordt beschuldigd van liegen, plakken en zo meer. Dat gaat me te ver. Hier komt mijn laatste post:
  @Sofia
  De Nederlandse samenleving, gaat de wet vanuit, is multicultureel. Alle mensen zijn gelijk
  ongeacht culturele of religieuze conformering. Ik betwijfel of wij in een multicultuur leven.
  Mensen immigreren naar hier omdat het hier beter is. Passen zich aan en ondanks
  een soms exotisch voorkomen door kleding functioneren zij conform onze monocultuur. Wat ik meld is dat moslims in een andere monocultuur leven die hier gewoon wordt voortgezet en die wordt plichtmatig geïmplementeerd. Het multicultuur denkbeeld geeft aan de wet de mogelijkheid gewoonten en gebruiken te betrekken om dan conform de Nederlandse wet en Europese verdragen te beoordelen.
  Dit geeft de mono-culturele moslim doorlopend de kans gebruik te maken van wetgeving
  die gebaseerd is op het zogenoemde multiculturele gelijkheid principe en de tolerantie
  die daarvoor nodig is.
  Dus Sofia, voor wetsaanpassingen moet je vooral kijken naar de Europese regelgeving.
  Daar worden wetten gestadig door de ‘ahum edele befdragers’ geproduceerd.
  Door de intolerante geaardheid van de islam raakt de Nederlandse wetgeving feitelijk in een ongemakkelijke/onmogelijke spagaat. Andreé Rouvoet kan wél 2 heren dienen.(staat en God) Maar een moslim kan dat niet. In de door moslims nagestreefde staat heeft een geestelijke de hoogste autoriteit en die is niet tolerant* naar andersdenkenden. Moslim zijn en democratisch zijn kan dus niet samen.
  *Zie soera 9:29

 36. silky Schreef:

  Mensen immigreren naar hier omdat het hier beter is. Passen zich aan en ondanks
  een soms exotisch voorkomen door kleding functioneren zij conform onze monocultuur. Wat ik meld is dat moslims in een andere monocultuur leven die hier gewoon wordt voortgezet en die wordt plichtmatig geïmplementeerd.

  Dat laatste geldt even goed voor Orthodoxe Joden. Die komen er ook openlijk voor uit dat ze absoluut niet willen integreren. Ze houden zich aan de wet dus dat is hun zaak.

  Dus Sofia, voor wetsaanpassingen moet je vooral kijken naar de Europese regelgeving.
  Daar worden wetten gestadig door de ‘ahum edele befdragers’ geproduceerd.
  Door de intolerante geaardheid van de islam raakt de Nederlandse wetgeving feitelijk in een ongemakkelijke/onmogelijke spagaat. Andreé Rouvoet kan wél 2 heren dienen.(staat en God) Maar een moslim kan dat niet.

  @#49

  Silky, Geef eens een voorbeeld van zo’n wet, verdrag of van dergelijke jurisprudentie?

 37. De Rechtse kerk vertegenwoordigd door Telegraaf, Elzevier en de dagelijkse standaard verbazen zich allemaal dat Breedveld nog niet ontslagen is ondanks zijn vermeende anti-PVV satire.
  Als dat niet bewijst dat punt 7 van plan Wolf in werking is getreden dan weet ik het ook niet meer.

 38. Sofia van der Linde Schreef:

  Op dit moment zie ik Conservatieve Christenen toch echt als een ergere bedreiging voor onze rechtstaat. Die zitten namelijk nu en al jaren in de regering terwijl Islamitische conservatieven geen enkele macht hebben.

  Correct. Silky vertoont een typisch voor de gereformeerd-christelijk kringen mate van hersenspoeling die hem zombie-achtige kenmerken toedeelt. Doch begaat Silky door zijn hersenspoeling een zekere fout:

  silky Schreef:

  Andreé Rouvoet kan wél 2 heren dienen.(Mammon en God)

  Silky, dit kan echter niet!

 39. Christenen horen trouwens geen twee heren te dienen.

  Matteüs 6:24: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.”

  Tot zover Slky’s Bijbelkennis.

 40. Sofia van der Linde Schreef:

  Silky, Geef eens een voorbeeld van zo’n wet, verdrag of van dergelijke jurisprudentie?

  Ik heb al het Barcelona verdrag genoemd. De 1973 Straatsburg resolutie geeft de grondslag voor het Barcelona verdrag. Hierin legt Europa de rode loper uit voorde islamitische landen. En nu vraag ik me af in hoeverre copy paste ongeoorloofd is. In vorige posten geef ik de gevolgen al aan met eigen woorden. Dus even googelen maar.
  Resolutie 1605 (2008)
  http://assembly.coe.int/Main.asp?
  link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1605.htm#1
  silky Schreef:

  Andreé Rouvoet kan wél 2 heren dienen.

  Dit zijn woorden door hem uitgesproken. Tot zover dus zijn bijbelse kennis.
  Volgens mij dient hij zelfs 3 ‘heren’, hij weet niet goed wie die derde heer is maar alvast wel dat hij die ook moet respecteren zoals het Politiek Correct dogma voorschrijft.
  De ad hominem reacties zijn stuitend moet me nog van het hart.
  Ik kom nog terug met de ‘harde cijfers’ omtrent incestueus huwen, IQ resultaten, bloed
  en moord wat door de eeuwen door de islam is veroorzaakt.

Reacties zijn gesloten.