Racisme en xenofobie vanuit een bekeerd perspectief

samen tegen racismeRacisme is er altijd al geweest en het is nooit weggeweest. Vroeger was het meer gericht op de anders gekleurde medemens. Surinamers, Antillianen, Molukkers, Indo’s en Chinezen werden door menigeen gezien als “indringers” van een totaal andere cultuur. Ze roken misschien naar knoflook, wat Nederlanders niet gewend waren.

Veel Nederlanders hadden, en een aantal mensen hebben dat nog steeds, van origine de mentaliteit van “wat een boer niet kent, dat vreet hij niet”.

De snelle opkomst in Nederland van al deze nieuwe culturen werd vaak gezien als eng en raar. Maar dat komt hoofdzakelijk doordat men niet wist wie deze “vreemdelingen” waren, niet wist welke cultuur zij als achtergrond hebben.

Op de een of andere manier was en is nog steeds het zich verdiepen in de verschillende culturen een punt dat als lastig wordt ervaren. Hoe er tegen Marokkanen en in mindere mate Turken aangekeken wordt kun je zeker vergelijken met de (vroegere) kijk op Surinamers, Antillianen etc. Racisme is mijn inziens dan ook nooit weggeweest. Terwijl, als we ons wat meer gaan verdiepen in de verschillende culturen, komen we erachter dat deze mengelmoes juist van grote waarde kan zijn voor onze westerse cultuur. Zij voegen daadwerkelijk iets toe.

Gastvrijheid bijvoorbeeld, daar kan de gemiddelde Nederlander nog heel veel van leren. De gemiddelde Nederlander, dus niet iedere Nederlander, kijkt in zijn of haar agenda op het moment dat je een afspraak wil maken. Deze zit dan ook nog eens propvol waardoor je één maand later pas op visite mag komen, en dan wel graag op een bepaalde dag en tijd.

Spontaan blijven eten? Nee, veelal niet. Wanneer je in de middag komt rond een uur of drie mag je rond 4 uur, half 5 weer vertrekken omdat de aardappels geschild moeten worden voor het avondeten.

Neem ik nu even de Marokkaan als voorbeeld, dan kun je altijd mee blijven eten, sterker nog ze gaan er zo’n beetje al vanuit dàt je blijft eten. Er wordt van alles op tafel gezet. De gast krijgt bij hen een uitermate gastvrije behandeling.

Als ik de doorsnee Nederlander ‘bekijk’, hebben zij zich eigenlijk altijd wel afstandelijk opgesteld ten opzichte van alles wat anders was. Ik ben zelf kind van Nederlandse ouders en mocht ik bijvoorbeeld in mijn jeugd niet spelen met mijn uit Suriname afkomstige vriendinnetje. Aangezien een kind nog onschuldig is in het denken en doen, zag ik ook de door mijn ouders opgelegde zogenaamde “gevaren” niet. Mijn vriendinnetje had dan weliswaar een donkere huidskleur maar in mijn ogen was het gewoon mijn vriendinnetje… een kind, net als ik.

Dat moslims nu zo in de ‘picture’ staan heeft naar mijn gevoel te maken met de snelle groei van de Islam. De één na de ander bekeert zich… niet tegen te houden.

Wanneer ik mezelf daarin plaats kan ik zeggen dat mijn bekering tot de Islam een juiste stap is geweest omdat ik de volledigheid van het beleven van God hierin heb gevonden. Mijn zoektocht hiernaar heeft jaren geduurd. Ik ben opgevoed in een (semi)Christelijk gezin maar voelde altijd dat er nog meer was dan wat mij werd verteld.

Mijn zoektocht langs de diverse, echt hele mooie en diepgaande religies heeft mij uiteindelijk bij de Islam doen uitkomen. Deze zoektocht is niet altijd makkelijk geweest, want de Islam was naar mijn beleving een zeer strenge en moeilijke religie. Dit blijkt echter niet helemaal te kloppen. De verschillende culturen binnen de Islam maken het zichzelf soms moeilijk. De Islam zelf is duidelijk en voor mij precies zoals God het heeft bedoeld. God is liefde, God is wijsheid, dit staat zowel in de Bijbel als in de Koran. Mijn Bijbelkennis heeft mij overigens enorm geholpen bij het kunnen lezen van de Koran. De Koran en de Bijbel verschillen in basis niet zo heel veel van elkaar.

Enige jaren geleden heb ik mij dan ook bekeerd door voor mijzelf de Shahada uit te spreken. En een paar jaar later heb ik, samen met mijn zoon, in de Moskee op officiële wijze de Shahada afgelegd.

Ik ben bekeerd binnen mijn huwelijk met een zogezegd “ongelovige” man. Mijn man en dochter zijn niet bekeerd maar zij staan wel volledig achter onze keuze en laten ons vrij in onze beleving van deze keuze. Men vraagt weleens hoe dit toch mogelijk is en dat het vast ontzettend moeilijk is. Dan is mijn antwoord; ‘nee, het is niet moeilijk’. Als we maar respect hebben voor elkaar en elkaar accepteren en waarderen, kan het prima samen met hier en daar wat kleine, door beiden, goedgekeurde aanpassingen.

En dat is wat er nu mis is binnen onze huidige samenleving. Elkaar met respect benaderen. Hier en daar aan elkaar aanpassen, uit liefde, uit respect.

Als we kijken naar de huidige ontwikkeling voor wat betreft de toename van de Islamofobie, moeten we ons best zorgen gaan maken.

Islamofobie is puur een angstkwestie, angst voor het onbekende, angst voor de snelle opkomst van de Islam. Het onbekende omdat men zich niet verdiept in mensen en in de gevoelens van mensen. De Islam kan juist als aanvulling worden gezien op onze westerse normen en waarden, op onze bestaande Christelijke cultuur. De Islam dringt niemand iets op, integendeel. Leven en laten leven, in vrede en vrijheid en vooral in liefde voor God.

We leven steeds oppervlakkiger langs elkaar heen, terwijl we juist in deze tijd moeten samenwerken. Solidair zouden moeten zijn met elkaar. Elkaar de ruimte geven, respecteren en elkaar als gelijkwaardig behandelen. De ander wat meer liefhebben.

Waar wordt Islamofobie door aangewakkerd?

Voor wat betreft de aanvallen die er zijn op de Islam en de daarbij behorende Moslims, wil ik hierbij graag onderscheid maken tussen Geert Wilders en zijn volgers. Zijn volgers zijn en worden door Geert Wilders bang gemaakt. Bang dat de Islam gaat overheersen, dat Moslims de Sharia in gaan voeren, enzovoort. Een belachelijke gedachte uiteraard want waarom zouden Moslims dat willen? Zij leven immers niet in een Islamitisch land zoals bijvoorbeeld Saudi-Arabië of Iran. In beide landen hebben zij de oorspronkelijk bedoelde Sharia naar eigen hand gezet, wat Moslims die in het westen leven, of zij die uit Syrië komen, helemaal niet willen.

Moslims hebben dan ook totaal de intentie niet om Nederland of welk land dan ook te veranderen of sterker nog, te overmeesteren. Zij leven in het hier en nu en willen heel graag mee met de “flow”. Moslims willen juist graag integreren in onze samenleving, maar weten vaak niet zo goed hoe zij dat moeten en kunnen aanpakken, zij zijn wat terughoudend daarin omdat er zoveel van ze verwacht wordt. Zij voelen de afstandelijkheid en soms de haat die er is jegens hen. Tevens merken zij dat er een hoog verwachtingspatroon is waardoor er teveel druk komt te liggen op hun Mens-zijn.

De haatpagina’s op internet rijzen de pan uit. De haatverspreiding op internet tegen de Islam en tegen de vluchtelingen, die is aangewakkerd door Geert Wilders, geven anti-Islam bewegingen volop de kans hun ongezouten meningen te geven. Tot aan het verbranden van moskeeën met de Moslims er nog in, tot aan het willen uitzetten uit ons land van alle Moslims of het verbieden van de Islam. AZC’s worden in brand gestoken of worden er zelfs molotov-cocktails naar binnen gegooid en bij vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen, worden de ramen beklad en/of ingegooid. Want de vluchtelingen hebben hier niets te zoeken omdat het allemaal gelukzoekers zijn, wordt er dan beweerd.

Gelukzoekers, ja ach, zoeken wij niet allen ons geluk? Deze vluchtelingen hebben juist hun land verlaten vanwege de bombardementen op hun huis en haard en alle moordpartijen door Daesh en Assad. En dan worden ze zo ontvangen? Zo meedogenloos, zo onmenselijk?

De ontwikkeling van de haatverspreiding en dreigementen via internet is een gevaarlijke trend die zeker de kop in gedrukt moet worden. De laatste paar jaar, met name het afgelopen jaar, zie ik een grote toename van dit soort explosief haatgedrag op internet. Men denkt alles maar te kunnen zeggen en iedereen te kunnen kwetsen of zelfs laster en smaad te mogen verspreiden. Mensen die in opstand komen tegen dit ongewenste gedrag worden al snel weggezet als “linkse landverraders, als NSB-ers”.

Maar kan het niet zo zijn dat deze zogenoemde landverraders juist zien en voelen dat het verkeerd is om groepen te discrimineren op basis van geloof en afkomst? Kan het niet zo zijn dat genoeg, in dit geval ook echt genoeg is?

Moslims worden momenteel op zeer onrechtvaardige en onterechte manier weggezet als “slecht volk”. De krankzinnige aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 hebben wederom extra olie op ’t vuur gegooid.

Maar is dat nu ook niet de bedoeling van Daesh? Haat en verdeeldheid zaaien onder mensen?
En is dat ook niet de bedoeling van Geert Wilders, Donald Trump en Marine Le Pen? Haat en verdeeldheid onder de bevolking zaaien? Geestelijke manipulatie? Het geestelijk manipuleren van mensen, ze daar krijgen waar jij ze wil hebben zodat ze in opstand komen tegen “iets”, in dit geval de Islam en de Moslims, die helemaal niet de bedoeling hebben noch de intentie om gevaarlijk te zijn. Niet de intentie heeft de Sharia in te voeren. Maar juist de intentie heeft om de vrede te bewaren.

Het is aan ons de taak om informatie die door verschillende media kanalen aan ons wordt voorgeschoteld te filteren. Onderzoek zelf, is mijn advies. Neem niets meer voor lief aan. Ga je eens echt verdiepen in het leven van mensen, je verdiepen in de gebeurtenissen om je heen, de gebeurtenissen in de wereld. Bezoek eens een asielzoekerscentrum, hoor de schrijnende verhalen aan. Doe kennis op en loop niet zomaar achter een persoon of groep aan die hoofdzakelijk haat en wanorde wil creëren.

De enige manier om angst weg te nemen, is te laten zien dat er niets is om bang voor te zijn. Dat Moslims maar ook Marokkanen, Surinamers, Antillianen, enzovoort ook maar gewone mensen zijn. Dat andersdenkenden, andere culturen net zoveel bestaansrecht hebben. Is het dan echt zo moeilijk een traditie los te laten die de ander het gevoel geeft gediscrimineerd te worden? Is het dan echt zo moeilijk die nieuwe weg in te slaan, nieuwe deuren te openen, om samen één te zijn? Elkaar respecteren in ons mens-zijn!

Laten we samen een vuist maken. Eén vuist tegen de haat en het geweld, tegen alle vormen van racisme.

“Samen staan we sterk, arm in arm, schouder aan schouder”.

===

Zahrah Hofstra is een Nederlandse bekeerde moslima. Zij is te volgen op twitter: @Z_hraH

(artikel met toestemming overgenomen van Politeia Libertas)