Rutte’s preek : “Toen jij verdrietig was, geloofde ik in de markt”

rutte_betrapt_uitgelichtRutte is een slimme man. Veel mensen houden daarvan. Toen hij deze zondag zijn Preek van de leek hield hebben veel mensen dan ook van zijn preek genoten. Helaas hebben zij er geen seconde bij stilgestaan dat Rutte de pointe van de tekst die hij gebruikt heeft volledig over het hoofd heeft gezien dan wel opzettelijk heeft vergeten. Daarvoor had hij namelijk even naar de context van het verhaal moeten kijken en niet alleen een stukje tekst kiezen dat perfect aansloot bij zijn politieke missie. De Bijbel is niet een boek vol gemakkelijke liberale verhalen. Het mag best ietsje meer zijn.

Rutte preekte over Mattheüs 25: 14-30. Het verhaal van de heer die voordat hij op reis ging aan zijn knechten talenten aan hen toevertrouwde. De ene kreeg 5 talenten, de ander twee en de laatste kreeg een, ieder kreeg wat hij aan kon. Toen de heer na lange tijd terug kwam bleek dat de eerste twee knechten met hun talenten hadden gewerkt. Zij mochten dan ook aanschuiven aan het feestmaal van de heer. De derde knecht had zijn talent begraven en er verder niks mee gedaan. Hij werd het huis uit gegooid, de duisternis in waar het geween is en men knarsetandt.

Uiteraard heeft Rutte hierover een fijn verhaal kunnen maken in de lijn van: iedereen die hard werkt, doet het prima. Werken met je talenten voegt waarde toe aan jezelf EN aan de samenleving. Maar of dat laatste zo is, is natuurlijk maar de vraag. Want uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van wat je doet met je talenten. Gebruik je ze ten goede van jezelf, je naasten en de samenleving of gebruik je ze ten kwade?

Deze vraag heeft Rutte laten liggen terwijl het bij Mattheüs juist daarom gaat. Het gaat om het Koninkrijk van God. Op een moment dat we het niet verwachten zal de Mensenzoon terug komen en een scheiding maken tussen de mensen die wel hebben gedaan wat van hen verwacht wordt en mensen die niet gedaan hadden wat van hen verwacht wordt. Het gaat er niet om hoe vaak mensen naar de kerk zijn geweest of hoeveel geld ze hebben verdiend. Het gaat erom wat mensen hebben gedaan voor een ander. Wat gedaan is voor de ander in nood, de mens die een ander mens nodig heeft, is direct ook een bijdrage aan het Koninkrijk. Een stukje hemel op aarde.

Mattheüs 25:31-46 Het oordeel van de Mensenzoon
[31] Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.[32]Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. [33] De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. [34] Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. [35]Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. [36] Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” [37] Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? [38] Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? [39] Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?” [40] De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” [41] Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen hen zal Hij zeggen: “Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. [42] Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven, [43] Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed, Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar Me omgezien.” 44]Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we U niet geholpen?” [45] Dan zal Hij hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan.”[46]Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.’

En als we het zo bekijken komt het huidige kabinet er slecht af. Het sociale vangnet vertoont steeds grotere gaten en Rutte ziet vanonder zijn kaasstolp niet hoeveel mensen er wel niet door die gaten heen vallen. Hij is blind voor de gevolgen daarvan. Tja, dat is dan ook weer een keuze. Rutte kiest ervoor mensen in wanhoop en armoede achter te laten. Hij gelooft niet in hen. Hij gelooft in de markt en hij gelooft dat daarmee alles vanzelf goed zal komen. Maar voorlopig is dat nog niet het geval.

schermafdruk-van-2016-11-07-09-24-43

Ik was heel erg alleen en jullie namen mij mijn zorg af.

schermafdruk-van-2016-11-07-08-38-36

Ik was heel erg bezorgd en jullie geloofden in de markt.