De zorgpremie van de verzekeraars voor 2017 kan zeker omlaag

governement-organized-crimeDe harde feiten: aan de hand van haar expertise als lobbyist voor de grote corporaties werd door Minister Schippers recentelijk aangegeven dat de zorgpremie voor 2017 maximaal 3,5% zou gaan stijgen. De verzekeraars hebben in de werkelijkheid voor gemiddeld 10% stijging zelf gekozen – ongeveer 3 maal zo veel als door Schippers oorspronkelijk ingeschat wat eigenlijk op een blunder voor Schippers en Rutte uitloopt. Het verschil in de berekening is enorm – drievoudig!

Miscalculatie

Op dit punt schijnt de politieke koers van Schippers vruchteloos te zijn en roept zij de vragen op over de structuren die door de neoliberalen in de zorg in het leven zijn geroepen om vermoedelijk naar hun eigen streng economisch geloof de kosten in de zorg te proberen te beperken. Structuren die werkelijk zelf ook geld verslinden.

Minister Schippers deed haar becijfering voor 2017 op grond van haar totale toewijding vanuit haar Ministerpositie aan de belangen van het kartel van verzekeraars in ons land waarbij je zou verwachten dat ze nu een halt aan deze ongebreidelde stijging van de zorgpremie zou gaan toeroepen.

Des te vreemder dan komen haar passiviteit en onmacht over om de verzekeraars te beteugelen in hun onophoudelijk streven naar steeds hogere premies, steeds hogere winsten.

Het versleten neoliberaal geroep van al die jaren over de stijgende kosten in de gezondheidszorg die omlaag moeten, begint als het geroep van Wilders over “minder, minder, minder” te klinken. Weliswaar stijgen statistisch de kosten door de jaren heen met de vergrijzing – doch de door Schippers en het kartel van verzekeraars gekozen weg is zeker niet de enige weg voor de herstructurering van de gezondheidszorg.

Wat is de reden dat het steeds niet lukt om de zorgpremie te beteugelen terwijl het neoliberale plan voor 100% wordt uitgevoerd?

De oproep voor transparantie, helderheid en overzicht van de kosten in de gezondheidszorg schijnt in wezen een belangrijk structureel zwart gat te verdoezelen – de kosten en baten van het kartel van verzekeraars worden systematisch bij elke berekening buiten beschouwing gelaten. Die werkelijke financieel posten en beramingen op de jaarrekeningen van de verzekeraars zijn zeker ook streng bepalend voor de stijgende last van de gezondheidszorg in ons land.

De neoliberalen blijven naar hun versleten ideologie steeds beweren dat vooral de werkkosten – bijvoorbeeld van artsen en verpleegkundigen in de zorg bepalend zouden zijn voor het kostenplaatje. Daarom zijn er vanuit de corporaties steeds minder werkende handen aanwezig die steeds meer werk moeten verrichten. Aanpak die direct ten nadele van de hulpbehoevenden uitloopt omdat de kwaliteit van de zorg gestaag achteruit loopt. Bejaarden bijvoorbeeld mogen onder een streng rooster maar drie keer per dag naar het toilet. Anders past dit allemaal perfect in het beeld en idee van de “zorg” dat de neoliberale corporaties hebben

In wezen worden de daadwerkelijke marges voor winsten van de corporaties principieel in de bekostiging van de gezondheidszorg buiten beschouwing gelaten – en daar wringt de schoen. Het is onmogelijk om over een degelijk overzicht van de kosten in de gezondheidszorg te spreken zonder goede en stipte kennis van de marges van winst, reserves en dividenden van de schadeverzekeraars te hebben.

Lobbyisme in plaats van politiek

Te bizar voor woorden – onder het geroep voor transparantie, overzicht en openheid is er daadwerkelijk een lobbyistische politiek van strikte geheimhouding voor de winsten van het kartel verzekeraars ontstaan. Het is het direct gevolg van het politieke lobbyisme die de normale politiek heeft vervangen ten dienste van de winsten van corporaties en haast nooit ten bate van de burgers. De bekende partijen zijn in wezen lobbyistische groepen geworden en wij de burgers moeten naar de nieuwkomers kijken om van het lobbyisme af te kunnen komen.

In het tegengeval had Schippers allang in het openbaar tegen het kartel moeten zeggen – stijging van zorgpremies mag dit jaar niet hoger dan 3% zijn! Klaar!

Jullie willen meer winst kloppen? Laat je jaarrekening en reserves met alle onderdelen transparant en overzichtelijk publiceren opdat het Nederlandse publiek overtuigd zou kunnen raken dat je niet enkel op eigen lucratieve winsten uit bent als je het over de gezondheidszorg van de burgers hebt.