Stop het polderoverleg over AOW en pensioen

Dit artikel verscheen eerder op de website van socialisme.nu.

In de media struikel je over de berichten over de impasse in het pensioenoverleg. Als boosdoeners worden FNV Bondgenoten en ABVAKABO FNV aangewezen. Wel de twee grootste bonden in de FNV. Het federatiebestuur lijkt de partij te zijn aan de andere kant. Wat is er nu aan de hand? Wat gaat er fout en hoe moet het verder?

Uit nieuwsbrief nummer 75 van FNV vecht voor je recht.

Waar het fout ging is nog de meest gemakkelijke vraag. Kijk naar de inhoud van het pensioenakkoord van juni 2010 en vergelijk dat met het stemadvies van de FNV voor het referendum dat over dit akkoord gehouden is. Belangrijke informatie is toen aan de leden onthouden. Achter de simpele opmerking over premiestabilisatie blijkt een groot plan te schuilen om alle tot nu toe opgebouwde pensioenrechten afhankelijk te maken van de grillen van de beurs. Beurs omlaag, pensioen omlaag. Dat is nooit in een referendum aan de leden voorgelegd.

In de afgelopen periode is steeds met overtuiging beweerd dat de premiestabilisatie alleen ging over het verwerken van de stijgende levensverwachting terwijl in de tekst van het pensioenakkoord van juni 2010 echt iets anders staat. Nu het uitwerkingsmemorandum van 30 maart 2011 verschenen is blijkt dit ook te kloppen. Alle risico’s komen voor rekening van de werknemers en de werkgevers gaan nooit meer betalen dan ze nu doen. De nieuwe pensioencontracten moeten volledig voorwaardelijk worden, staat te lezen in het uitwerkingsmemorandum. Het wordt dan net een woekerpolis, je moet er wel voor betalen maar je weet niet of je er ooit wat van terugziet.

De premie die de werkgever betaalt is overigens ook gewoon onderdeel van de totale loonruimte waarover steeds in onderhandeling tot afspraken is gekomen. Terecht dreigen de twee grootste bonden deze uitwerking nu te blokkeren. Maar ze hebben wel boter op hun hoofd, want dit was voor ons een belangrijke reden om mensen op te roepen tegen het pensioenakkoord van juni 2010 te stemmen. Als wij dit gewoon in de tekst konden vinden dan hadden de hoofdbesturen van deze bonden dat toch ook moeten zien.

FNV-leiding negeert de landsadvocaat

Ander zeer opvallend punt in het genoemde uitwerkingsmemorandum is de passage over het invaren van bestaande rechten in het nieuwe pensioensysteem. Ondanks dat de landsadvocaat een paar weken geleden al gewezen heeft op de juridische onhoudbaarheid hiervan blijft men hierop doorgaan. Op 8 april heeft de FNV nog een artikel op haar website geplaatst waar dit punt in terugkomt, terwijl de 2 grootste bonden hiervan nadrukkelijk afstand nemen. De totale pensioenreserve in Nederland beloopt zo’n 850 miljard. Als deze harde rechten zacht (afhankelijk van de financiële markten) worden gemaakt en dat blijkt achteraf als gevolg van een uitspraak van het Europese hof van Justitie onrechtmatig, dan ontstaat er een megaclaim waaraan de FNV failliet kan gaan. Dat de FNV-leiding stug doorgaat op deze weg toont aan dat het tijd wordt om te vertrekken.

Financieel Toetsing Kader is geen natuurverschijnsel

Het FTK zijn de spelregels waaraan een pensioenfonds zich moet houden. Ondermeer de vereiste financiële buffers zijn hierin vastgelegd. Afgelopen jaar heeft Donner deze eisen aangescherpt. Dat is gewoon een politiek besluit. In alle voorliggende stukken wordt nu net gedaan of dat het FTK een vaststaand gegeven is. Tegen het aanscherpen van de regels is een aantal argumenten in te brengen. De totale pensioenreserves waren eind 2010 hoger dan medio 2008. Met andere woorden: de financiële klappen als gevolg van de ineenstorting van de beurzen en de rente zijn volledig door de pensioenfondsen opgevangen en ze staan er nu beter voor dan voor de crisis. M.a.w. de pensioenfondsen hoeven niet schokbestendig gemaakt te worden, ze zijn schokbestendig. Er is dan ook geen aanleiding hogere buffers te eisen waardoor het indexeren van pensioenen lastiger wordt en wat leidt tot koopkrachtverlies bij gepensioneerden. De FNV moet dan ook het terugdraaien van de besluiten van Donner eisen.

Hoe nu verder?

In ieder geval moet in de pensioendiscussie onverkort worden vastgehouden aan de piketpalen zoals die zijn terug te vinden in de stukken van Bondgenoten en ABVAKABO. De premiestabilisatie betreft uitsluitend de hogere levensverwachting. Volgens een berekening van Mercer gaat het hier om 0,1 procent van de loonsom op jaar basis. Alle andere kostenstijgingen moeten onderwerp van vrije onderhandelingen tussen sociale partners zijn. De AOW moet gaan stijgen met de verdiende lonen (gemiddeld is dit 0,7 procent meer dan de huidige index) en het pensioenkader mag niet worden beperkt. Hierdoor houden werknemers de keuzevrijheid eerder te stoppen met werken. In het kader van het zware beroependossier is dit van het grootste belang omdat het decentraal ruimte geeft om eerder stoppen mogelijk te houden of te maken. Het FTK moet terug naar de situatie voor de bankencrisis en het moet mogelijk zijn om te rekenen met de gemiddelde rente over de laatste 5 jaar in plaats van de dagrente. De tot nu toe opgebouwde pensioenrechten moeten gewaarborgd worden.

De FNV moet zijn werk doen

De FNV is een belangenbehartiger van werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Die belangen moeten dan ook centraal staan. In het huidige polderoverleg over AOW en pensioen is de FNV-leiding bezig deze belangen te verkwanselen. Als de FNV-leiding niet wil voldoen aan de piketpalen zoals onderschreven is door de bondsraden van de grootste bonden dan is daar het gat van de deur. Het kan toch niet zo zijn dat de FNV-onderhandelaars ter meerdere eer en glorie van henzelf dwars tegen de grootste bonden in gaan? Ook voor de FNV geldt dat niemand groter is dan de FNV zelf.

Wij gaan de crisis niet betalen

Voor ons blijft voorop staan dat het verhogen van de AOW en pensioenleeftijd een manier is om de rekening van de crisis bij de gewone mensen neer te leggen. De 4,2 miljard die hiermee gemoeid gaat kan ook binnengehaald worden door de hypotheekrenteaftrek te beperken, of, zoals senator Reuten heeft uitgelegd, door 3 procent extra te heffen bij de 8 procent meest vermogende Nederlanders is 18 miljard op te halen.

Daarnaast moeten we de mythe bestrijden dat langer doorwerken onontkoombaar is vanwege de vergrijzing of de crisis. Langer doorwerken is voor de neoliberalen een middel om meer arbeidskracht op de arbeidsmarkt te krijgen en daardoor een remmend effect te bewerkstelligen op de loonontwikkeling. Alles om de Europese economie beter te laten concurreren met de VS en China. De Europese werknemers moeten bloeden om dat te bewerkstelligen. De uitbreiding van de EU met de voormalige Oostbloklanden laat zien hoe dit mechanisme werkt. In plaats van de welvaart overal te verhogen worden werknemers uit deze landen ingezet om de arbeidsvoorwaarden elders te verlagen.

6 gedachten over “Stop het polderoverleg over AOW en pensioen”

 1. Dit vind ik een heel goed en informatief artikel. ABVA-KABO en FNV-Bondgenoten moeten absoluut vasthouden aan hun huidige standpunt!
  Ik hoorde op de radio een CNV-bons al mummelen over “een kleinigheid” waar we “samen wel uitkomen”, vasthoudend aan het “principe” van het 2010-akkoord.
  NEE dus! 😡 😡 😡
  Als de werkgevers, zoals nu het geval is, medeverantwoordelijk blijven voor een sluitende pensioen-reservering, dan zullen ze niet pikken, dat er met ons pensioengeld wordt gespeculeerd, zoals helaas in de afgelopen jaren het geval is geweest. Met als gevolg de megaverliezen en afboekingen bij de meeste pensioenfondsen. Als de werkgevers daaraan ook zullen moeten meebetalen, zullen ze met ons wel oppassen om ons geld te beleggen in Amerikaanse pakketten van fantasie-schulden (tophypotheken, contributie-achterstanden in de country-club, ik verzin het niet).
  Als 70-jarig slachtoffer van pensioenbreuken, geniet ik 5 verschillende pensioenen/uitkeringen levensverzekeringen. Die kunnen NIET worden verenigd in 1 uitkering. Ik ontvang maandelijks ongeveer 60% van wat ik zou hebben gebeurd als ik mijn leven lang braaf ambtenaar zou zijn gebleven. Nog afgezien van onregelmatigheden als de door het Europese Hof veroordeelde korting op AOW, als men in het buitenland (België, juist over de grens) heeft gewerkt. En ook nog afgezien van zes jaar pensioenopbouw, die ik heb verloren, omdat het universitaire instituut waar ik werkte, geen afdrachten betaalde aan het ABP, omdat het oorspronkelijk een particuliere stichting was.
  Zo lang de pensioenen stegen tegelijk met de index levensonderhoud, dacht ik: “Vooruit. Ik kom niet om van de honger. Er zijn mensen die het meer nodig hebben dan ik.” Jazeker, zulke goedmensen als ik, die BESTAAN.
  Maar in 2011 is er niets gestegen in mijn inkomsten. De levensverzekering is niet geindexeerd. De uitkering van de Gemeente Amsterdam voor ex-bestuurders evenmin. ABP, AOW en PGGM (dat laatste heet tegenwoordig anders) compenseren dit jaar voor de derde maal ook niet de gestegen kosten van levensonderhoud.
  Dat wordt een beetje penibel, om het zacht te zeggen.
  Nou ben ik nog bevoorrecht: Als een ex-wethouder van Amsterdam aan de ingang van het het stadhuis gaat zitten bedelen, zullen de heren wel snel een oplossing vinden.
  Voor mij. Maar niet voor die honderdduizenden anderen. En niet voor de kleine pensioentjes van de eerste generatie immigranten.
  Tot zo ver de kant van de pensioengerechtigden. Daar hebben kinderen van pensioengerechtigden ook mee te maken, helaas. Want de onvergelijkelijke minister Kamp, Henk Kamp dus, heeft bedacht, dat tot in de vroege negentiende eeuw, kinderen voor hun ouders plachten te zorgen. Dat is door Links afgeschaft, waardoor de hardwerkende kinderen van oude ouders nu via de belasting minder betalen dan toen het geval was. Ze betalen namelijk voor zichzelf, daar hun ouders via levenslange premies voor zichzelf hebben gezorgd. Schande!
  Herinvoering van het kinderzorgprincipe en afroming van de pensioenreserves om de speculatieverliezen van de banken te dekken.
  Een goede reden voor jongeren en ouderen om 1 front te maken. Ik ben TEGEN een aparte ouderenpartij. We laten ons niet verdelen. Academici kunnen best tot hun 70ste werken. Stratenmakers moeten op hun 50ste kunnen ophouden. Ontwikkelen we samen een alternatief, dat een deel van het langer-leven-effect compenseert en waarvan de extra inkomsten ten goede komen aan de pensioenreserve voor iedereen.
  Maar, vooral: Houdt de werkgevers medeverantwoordelijk!!
  Ik kom nog terug op de gevolgen die ik zie voor degenen die nu werken en pensioenrechten opbouwen (hoopt men dat ze geloven dat te doen…).
  Graag een beetje meer paniek over de megadiefstal van onze oude dag!!

 2. Niemand reageert. Begrijpelijk. Erg complex. Maar, hallo, Henk, wie betaalt voor je schoonmoeder met Alzheimer? Ze heeft haar hele leven lang betaald voor zorg. Moet jij dat nu ineens doen voor Wilders en de PVV?

 3. Ja, Ingrid, je komt nauwelijks rond met die twee koters van je. Dan is het toch een prima idee van de PVV, dat jullie ook nog gaan betalen voor de twee opas en omas, want de banken hebben het geld nodig dar ze hebben gespaard. Je moet war ervoor over hebben, om de islamisering tegen te houden, niet waar?

 4. Afgelopen week is door de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), waarbij 150 duizend mensen zich hebben aangesloten de Stichting PensioenFatsoen. opgericht. Hiermee wil de NVOG zich voorbereiden op een lange strijd tegen een ‘onwelvallig pensioenakkoord’, schrijft de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/9529561/__Pensioenorganisaties_klaar_voor_strijd__.html. De Stichting PensioenFatsoen zal er alles aan doen om een slecht akkoord voor de pensioenen te voorkomen. Momenteel liggen de onderhandelingen tussen het ministerie van Sociale Zaken, vakbonden en werkgevers over het nieuwe pensioenstelsel stil. http://www.fx.nl/artikel/6964/-Stichting-PensioenFatsoen-tegen-slecht-akkoord-pensioenen/default.aspx

Reacties zijn gesloten.