Brief aan Sinterklaas

Beste Sint,

U bent weer in het land. Welkom! Uit­er­aard bent u altijd van alles op de hoogte, maar ik wilde u toch even waarschuwen. Ook dit jaar zijn er namelijk weer zuur­pruimen ges­ig­naleerd die vin­den dat u uw vertrouwde Zwarte Pieten zou moeten ontslaan om ze in te wis­se­len voor witte, groene, gele of blauwe Pieten. Zij proberen Ned­er­lands mooiste volks­feest te poli­tis­eren en u af te schilderen als slaven­dri­jvende kolonialist.

Elk jaar rond uw aankomst in Ned­er­land duiken de poli­tiek­cor­recte azi­jn­plassers weer op. Ze vin­den het niet van deze tijd dat u zich als blanke, ver­mo­gende, oude man omringt door zwarte helpers. Deze mensen zullen wel een ongelukkige jeugd gehad hebben, want ze hebben duidelijk niet zo goed begrepen dat Zwarte Piet zijn zwarte kleur dankt aan het roet in de schoorste­nen waar hij doorheen moet om alle kinderen hun cadeaut­jes te bren­gen. Daarom zin­gen we ook ‘zo zwart als roet’. Heeft verder niet zoveel te maken met afkomst.

Ook als Zwarte Piet wél zwart van geboorte zou zijn, zie ik nog niet in wat er mis mee zou zijn. De sug­gestie dat u een slaven­dri­jver bent die als een despoot over zijn min­der­waardige, domme zwarte werkne­mers heerst, raakt kant noch wal. Het is duidelijk dat u hele­maal ner­gens zou zijn zon­der pieten en dat u een zeer goede ver­houd­ing met ze heeft. U leidt immers een organ­isatie die er ieder jaar weer in slaagt om op één avond alle huishoudens van Ned­er­land te voorzien van pre­cies dát wat ze gewenst had­den. Ik denk dat ze bij bedri­jven als TNT en UPS kun­nen beves­ti­gen dat dat vol­strekt onmo­gelijk is zon­der zéér capa­bele mensen die uiter­mate goed kun­nen plan­nen en zeer gedis­ci­plineerd en met veel plezier hun werk uitvo­eren. Wie er blind vanuit gaat dat de ver­houd­ing tussen een blanke en een zwarte man ongelijk is, is in mijn ogen zelf een racist.

In mijn ogen bent u juist de man­ager van de toekomst. U leidt uw multi­na­tional niet op basis van uw old boys net­work, maar zet mensen pre­cies op de plek waar ze het best tot hun recht komen. Inpak-Piet op de inpakafdel­ing, Wegwijs-Piet op de brug van Pak­jes­boot 13, Inkoop-Piet op de afdel­ing inkoop, en ga zo maar verder. Zo haalt u het max­i­male ren­de­ment uit uw over­we­gend jonge per­son­eel.  Daar kun­nen heel wat bedri­jven een hoop van leren! Boven­dien speelt afkomst voor u over­duidelijk geen rol. U zult
dus geen enkele moeite hebben met het behalen van eventueel in te stellen quota, hoe gek ze ook bedacht wor­den. Zéér vooruit­strevend, kortom.

Ik vraag me af of uw tegen­standers wel hebben stilges­taan bij de gevol­gen van een mas­saontslag onder de Zwarte Pieten. Ik zie de ein­de­loze rijen Pieten bij de voed­sel­bank al voor me. Ontsla­gen omdat ze zwart zijn! Wie daar op aanstu­urt, in deze barre tij­den, moet wel volkomen harteloos zijn. Trouwens, als er één poli­tieke les te leren valt uit uw jaar­lijkse bezoek aan ons land, is dat wel dat het geen enkel prob­leem is buiten­landse werkkrachten naar Ned­er­land te halen; ze werken kei­hard, geven een enorme boost aan de economie en zor­gen overal waar ze komen voor blije kinderen. Wat nou racis­tisch? Een beter uithang­bord voor de mul­ti­cul­turele samen­lev­ing dan u en uw Pieten bestaat
vol­gens mij niet!

Als we uw ver­jaardag voor­taan ‘cor­rect’ zouden moeten vieren, vind ik dat we ook de Ker­st­man onder han­den moeten nemen. De les die kinderen momenteel van hem leren is dat dikke mensen oneindig oud kun­nen wor­den, en dat in zodanige con­di­tie dat het mogelijk is om in twee avon­den over de hele wereld cadeaus rond te bren­gen. Eigen­lijk zouden we bij hem dus moeten ver­melden dat die man waarschi­jn­lijk dicht­ges­libde aderen heeft, kor­tademig is en alleen maar in die slee zit omdat zijn knieën het gewicht van zijn buik niet meer aankun­nen. En als hij vijftig is, gaat hij dood. Lekker cor­rect en verantwoord!

Iedereen die in Zwarte Piet een domme zwarte slaaf ziet, en in u een slaven­dri­jver, ver­gist zich kor­tom schromelijk. Zoals hier aange­toond, zijn het oud­er­wetse, harteloze, racis­tis­che economis­che onbe­nullen. Op per­soon­lijke voet wil ik daar graag ‘zeik­erds’ aan toevoe­gen. Zouden die mensen nou echt denken dat er ook maar één kind is dat op zoek gaat naar de his­torische sym­bol­iek van uw samen­werk­ing met Piet? Is de moraal van uw ver­jaardag – áls die er al is – niet gewoon dat als je braaf bent, je daar­voor beloond wordt?

Nou Sint, ik heb mijn zegje weer gedaan. Op mij kunt u reke­nen, dus ik neem aan dat ik hier­mee mijn cadeaut­jes voor dit jaar wel weer heb veiliggesteld. Trapt u even zo’n domme Zwarte Piet het dak op om ze te komen brengen?

Fijne ver­jaardag alvast!

Groeten,

Boudewijn.

Dit stuk is eerder verschenen op de website van ‘In de Waan van de Week’.

3 gedachten over “Brief aan Sinterklaas”

 1. ” Boudewijn drinkt blijkbaar veel te veel wijn”

  ” Is de moraal van de Slavernij – áls die er al is – niet gewoon dat als je braaf bent, je daar­voor beloond wordt?”

  De Kerstman daartegen is een democraat – hij heeft de slavernij beëindigd en de slaven hun vrijheid teruggegeven en voortaan doet hij zijn werk zelfstandig. Echte ZZP-er!

 2. Ik vind dat trouwens wel een non argument hoor dat “Zwart van het roet”. Dat is later verzonnen om über politiek gezien te worden. Hij was “ZWART ALS ROET” omdat hij een Moor was uit zuid Marokko die samen met zijn neefjes, nichtjes, broertjes en zusjes de Bisschop wou helpen. Maar omdat Piet, zoals die hete, zo leek op zijn familieleden, noemde de Sint ze allemaal maar piet. Dat is de originele “legende”.

  Hoewel de ECHTE legende is ODIN! op een WIT paard met 8 benen en een bliksem schicht (nu staf ;)) in de handen en rode mantel. Die door dode mensen werd vergezelt (nu Pieten) tijdens een drijfjacht ;). Voor dat er Pieten waren (want dat is behoorlijk recentelijk verzonnen relatief) had hij trouwens witte assistenten :).

  Nu ben ik het wel met mensen eens dat in het huidige systeem het racistisch is.. net zoals Sonny Boy in de VS behoorlijk racistisch was.. een witte man die zich zo verkleed ;). Ik zie toch liever dat hij ECHT negers in die rol cast :). Met wat make up onherkenbaar gemaakt van de acteurs die ze zij :). Ook veel realistischer.

  Verder is er niks politiek correct aan, maar heeft de beste man dan tenminste wel Marokkanen, Surinamers en Antillianen in dienst, waar veel bedrijven apart op aanvragen bij uitzend bureaus om ze niet meer te sturen. Odin is zoals altijd… weer heel progressief bezig en neemt JUIST! mensen van minderheden aan ;). Plus hij heeft ook al alle Ijsreuzen uitgeschakelt…. en anders dan Jezus houd hij zijn woord dus :). What a guy!

  http://burningatthestake.files.wordpress.com/2011/06/memes-odin-kills-ice-giants.jpg :P:D

 3. Daarom zin­gen we ook ‘zo zwart als roet’. Heeft verder niet zoveel te maken met afkomst.
  Schrijver heeft duidelijk niet zo veel verstand van geschiedenis, techniek en andere wonderen in de wereld.
  Zwarte Piet zou een schoorsteenveger zijn.
  Schrijver moet mij eens duidelijk maken hoe het mogelijk is dat vrijwel alle huizen momenteel een CV hebben Sinterklaas door die nauwe buizen hartstikke schoon schoentjes kan vullen terwijl z’n knecht vol moet roet precies dezelfde handeling heeft verricht.
  Hier is duidelijk sprake van achterstallig onderhoud.
  Een schoorsteen hoort niet alleen schoon te zijn, maar als je door de dunne buizen van een CV kan kruipen is het nog erger. Dan móet de zaak wel totaal verroest zijn, compleet gammel en eigenlijk te gevaarlijk om nog als transport te dienen. Bedenk ook dat Sinterklaas tot vorig jaar op dak een paard had staan die eigenlijk te oud was om om nog van nut te zijn. Het beest is dit jaar pas met pensioen gegaan. M.a.w. allerlei levensgevaarlijke en totaal onverantwoorde zaken komen nu naar voren.
  Natuurlijk is het waar dat een paard met z’n hoofd en benen een edel dier is die dus ongeveer gelijk is aan de mens en dat zwarte piet met z’n vieze gore poten daar niet aan kan tippen, maar toch moet je met zulke dingen wat terughoudend zijn om ze te melden.

Reacties zijn gesloten.