Zuid-Hollands Landschap in het geweer tegen autoweg

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft een zienswijze ingediend bij de provincies Zuid- en Noord-Holland tegen de voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg tussen de N206 en de N205 (Zilk – Hoofddorp). Het voorkeurstracé loopt dwars door de beschermde Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom. Kwetsbare natuur en historisch waardevol landschap dreigen onherstelbare schade op te lopen.
De Vosse- en Weerlanerpolder is van groot maatschappelijk belang op het gebied van natuur- en landschappelijke waarden. Daarom zijn er door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorwaarden verbonden aan de inrichting, het beheer en het gebruik van de polder. De plannen met de Duinpolderweg staan hiermee op gespannen voet. De aanleg van deze weg heeft onomkeerbare gevolgen voor de natuur- en landschappelijke waarden van de Vosse- en Weerlanerpolder als geheel.

Het Zuid-Hollands Landschap vraagt zich af of het tracébesluit zorgvuldig tot stand is gekomen en of de maatschappelijke belangen daarin voldoende zijn meegenomen. Met haar op 16 februari 2018 ingediende zienswijze dringt de stichting aan op een nieuwe afweging.

Over het gebied
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert het 17 hectare grootte gebied Vosse- en Weerlanerpolder, één van de laatste bolwerken van weidevogels in deze drukke regio. Zo broedt hier de ernstig bedreigde grutto, maar ook scholekster, tureluur, kievit en kleine plevier brengen hier hun jongen groot. Daarnaast overwinteren in deze polder wintergasten als smient, kievit en watersnip. Het is zeer aannemelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg leidt tot achteruitgang van de vogelpopulaties. Immers, in de directe omgeving zijn geen mogelijkheden om het verlies van broed-, foerageer- en schuilruimte te compenseren. Ook is de polder één van de laatst overgebleven stukken oer-oud slagenlandschap in deze streek. Doorkruising van dit gebied zal leiden tot verlies van een cultuurhistorisch bijzonder waardevol landschap.

Persbericht Zuid-Hollands Landschap