Regering stemt in met rapport over insectensterfte

Het onderzoek van Nederrijnse (amateur-)entomologen moest van minister Schouten toch gewogen worden door blijkbaar meer bevoegd te achten Nederlandse wetenschapslieden.
Een half jaar later wordt het Krefeldse onderzoek “robuust” genoemd. Uit de brief aan de Kamer:

De trend van de achteruitgang van de insecten in Nederland is zorgelijk. Niet alleen vanwege de natuurwaarde van de insecten zelf, maar ook omdat zij een essentiële schakel vormen in de natuurlijke voedselketens en de landbouw, zoals voor de bestuiving van gewassen en de afbraak van organische stof in de landbouwbodems. Positief is dat de insectensoorten in de natuurgebieden zich enigszins lijken te herstellen. Dit sluit aan bij de evaluatie van het Natuurpact door het PBL waarbij verder herstel van de biodiversiteit wordt verwacht (Kamerstuk 33576, nr.118). WEnR wijst er echter op dat de voortgaande intensivering van de landbouw en de uitstraling daarvan naar de natuur dit effect teniet zou kunnen doen. Ook het PBL wees op het belang van het herstel van de milieu- en watercondities van de natuurgebieden en de rol van de landbouw daarbij.

Het Nederlandse rapport, samenvatting en begeleidende brief