Natuur in natuurgebieden gehalveerd in Nederland, “verder gaat het beter”

Het Wereld Natuur Fonds heeft voor Nederland een Living Blue Planet-rapport uitgebracht voor 2015. Het document is hier binnen te halen.

Trouw excerpeert:

Met de Nederlandse natuur als geheel gaat het iets beter dan in 1990, zo blijkt uit het rapport. Er zijn nu 15 procent meer zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders dan 25 jaar geleden. Maar de verschillen per leefgebied zijn erg groot.

De grote verschraling en het verdwijnen van soorten vindt plaats in gebieden die juist als natuurgebieden bij uitstek gelden: hei en duinen. De achteruitgang is te wijten aan de intensieve landbouw en veeteelt en de daarbij gebruikte bestrijdingsmiddelen, en de vermesting en verzuring die zij ten gevolge hebben. Zoals bekend wordt dit alles van overheidswege van harte aangemoedigd.