Knalfestijn op beschermde vogels gepland bij vliegveld Eelde

Vliegveld Eelde heet tegenwoordig “Groningen Airport”, je begrijpt niet waarom ze er niet meteen Amsterdam North van gemaakt hebben. De provincie Drenthe heeft inmiddels toestemming gegeven tot afschieten van dieren rond het vliegveld:

e provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren af te schieten in het belang van de vliegveiligheid op en rondom Groningen Airport Eelde (liggend in Drenthe). De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn ontzet: “Het gaat om belachelijk veel diersoorten, waaronder dieren die al op de Rode Lijst staan. Voor sommige soorten is geen enkele onderbouwing aanwezig. Wij begrijpen niet hoe de provincie tot dit besluit is gekomen.”

Om de luchtvaartveiligheid te garanderen wordt op het vliegveld een zero-tolerancebeleid gevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van vogels. De luchthaven heeft een viertal vogelwachters in dienst die de dieren eerst moeten verjagen. Als dit niet werkt, kan er worden overgegaan tot het vangen en vrijlaten óf doden van de vogels, afhankelijk van de vogelsoort.

De betreffende vogelsoorten:
Kokmeeuw, stormmeeuw, mantelmeeuw, zilvermeeuw, kievit, goudplevier, blauwe reiger, zilver reiger, knobbelzwaan, aalscholver, grauwe gans, kolgans, Canadese gans, brandgans, taigarietgans, kleine rietgans, dwerggans, soepgans, wilde eend, slobeend, krakeend, zomertaling, wintertaling, smient, pijlstaart, fazant, patrijs, scholekster, wulp, spreeuw, houtduif, Turkse tortel, holenduif, zomertortel, stadsduif, zwarte kraai, roek, kauw, ekster, Vlaamse gaai.

Lees verder bij de bron.