Privatisering van water en collectieve verontwaardiging

duinenapril082
Infiltratieveld Noordhollands Duin – watervoorziening

De beheersing van (..) water is een voorwaarde opdat een cultuur zich zou kunnen ontwikkelen. Water is de bron van alle leven op aarde. Het komt voor in tal van vormen: regenwater, grondwater, oppervlaktewater, zoet water, zout water, drinkwater, rioolwater. Op sommige plaatsen of tijdstippen is er te veel water, op andere te weinig. Het belang van water is al even multidimensioneel. Water is levensnoodzakelijk voor ecosystemen, economie, gezondheid, voeding en heeft vaak ook een belangrijke culturele en spirituele component.

Wie macht heeft, bepaalt de toegang tot het water. Het zijn de mensen en gemeenschappen met de minste politieke of economische macht, die zich vaak de toegang zien ontzegd tot water voor eigen verbruik of tot watersystemen (rivieren, kustgebieden), waarvan ze afhankelijk zijn om in hun levensonderhoud en ontwikkeling te voorzien. Zij zijn het veelal ook die het zwaarst geraakt worden door de gevolgen van vervuiling, overexploitatie en de gevolgen van sommige grootschalige infrastructuurwerken. Denk maar aan recente voorbeelden zoals de Drieklovendam (China), Het Atatürkdamproject in Turkije of de problemen met de debieten op de Donau tussen Slowakije en Hongarije. Niettemin hebben samenlevingen door de eeuwen heen manieren gevonden om op een duurzame manier met watervoorraden en watertoegang om te gaan.

Maar niets is eeuwig: bevolkingsgroei, verstedelijking, veranderde eisen naar comfort en technologische evoluties, zoals bevoorrading door waterleidingen i.p.v. waterputten en oppervlaktewater, hebben er in toenemende mate toe geleid dat water meer en meer als economisch goed en handelswaar gezien wordt in plaats van als een gemeenschappelijk patrimonium waar iedereen recht op heeft. Met die evolutie is tegelijkertijd de plicht om het water in de beste condities te benutten en te bewaren voor de komende generaties en de natuur, veel minder streng geworden. We draaien de kranen open, alsof er altijd ten eeuwigen dage water zal uitkomen.

(Lees het volledige artikel bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be