Eigen …. Wat?

Zoals iedereen in het nieuws heeft kunnen zien, gaan het eigen risico en de eigen bijdrage weer omhoog. Volgens het kabinet en de Tweede Kamer kunnen mensen deze ophoging, samen met de verhoging van de zorgpremie, makkelijk dragen.

Vreemde conclusie, daar wij ook steeds meer horen dat mensen de zorgpremie niet kunnen betalen. Tevens gaan steeds meer mensen zorg mijden omdat ze het eigen risico of de eigen bijdrage niet meer op kunnen brengen. Hierdoor wordt de gezondheid van mensen die op de armoedegrens leven of daaronder, onder druk gezet. Het uitgangspunt van: Een gezond land steunt op een gezonde bevolking, wordt losgelaten. Solidariteit wordt ook teruggedrongen omdat het kabinet stuurt op eigen verantwoordelijkheid, en daardoor sturen zij aan op tweedeling in ons land. Want de mensen die kunnen werken, en kunnen betalen, kunnen zonder er bij na te hoeven denken, de zorg tot zich nemen. De mensen die niet regulier kunnen werken door ziekte of beperking en daardoor met financiële onmacht zitten, moeten constant de afweging maken tussen eten voor het gezin of het aanvaarden van zorg.

Aan de andere kant wordt er steeds meer ‘gesnoept’ aan de Eigen Regie in de zorg. Steeds vaker hoor je geluiden dat zorgverzekeraars en Gemeenten bij herindicatie van zorg, de zorg via het PGB omzetten naar ZIN. De zorg wordt vaak als planbaar aangemerkt, zodat dit te onderbouwen is. De vrijheid van keuze wordt teruggedrongen. De convenantafspraken die zorgverzekeraars en gemeenten hebben met zorgaanbieders worden als ‘goedkoper’ beschouwd, en tevens beter controleerbaar. Dit om fraude tegen te gaan, zo wordt gesteld.

Ook hebben wij te maken met een minister van VWS die vrije artsenkeuze ook niet belangrijk vindt. Eigen keuze van zorgprofessional is ondergeschikt gemaakt aan de inkoop op ‘kwaliteit’ door de zorgverzekeraar. De kwaliteit wordt bepaald naar aanleiding van behaalde resultaten uit het verleden. De professionele vertrouwensband tussen zorgprofessional en patiënt geldt niet meer als norm van goede zorg.

Dus ja, Eigen… wat? geldt nu wel in Zorg Nederland. Als je moet betalen, moet je je Eigen verantwoordelijkheid nemen. Het prijskaartje voor Eigen verantwoordelijkheid is voor velen niet betaalbaar. En als je Eigen keuzes wil maken in de zorg, dan gelden de protocollen en regels van de zorgverzekeraar en Gemeenten. Deze protocollen/regels zorgen er voor dat de Eigen keuze beperkt blijft tot wat zij dicteren.

De terugdringing van de invloed van de Staat in het leven van de individuele burger bij de invulling van het Eigen leven, is aangaande de zorg in ieder geval nog steeds niet in gang gezet. Het systeemdenken vanuit de Staat, zorgt er voor dat de burger nog steeds gevangen zit in het afhankelijkheidsweb. Het systeem is duur en de mens is ondergeschikt aan vele systemen, die voor tweedeling zorgen. Door niet te willen sturen op solidariteit, zal de terugdringing van de invloed van de Staat ook geen fundament krijgen in de samenleving. De sterken, degenen die alle kansen hebben en krijgen, zullen de zwakkeren blijven verdringen in hun mogelijkheid om sterker te worden.